Mae cynllunio digwyddiad awyr agored yn gallu bod yn heriol

Dyma ganllaw sylfaenol i bob cyflogwr, rheolwr, trefnwr digwyddiadau, deiliad a pherchennog lleoliadau sy’n cynnal digwyddiadau awyr agored. Mae’r canllaw yn cynnwys manylion y gyfraith diogelwch tân a beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio â hi, cyfarwyddiadau ar sut i gynnal asesiad risg tân a chymorth i nodi’r rhagofalon tân cyffredinol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r canllaw hwn ar gyfer digwyddiadau awyr agored a lleoliadau megis:

 • Parciau thema
 • Sŵau
 • Cyngherddau a gwyliau cerddorol
 • Digwyddiadau chwaraeon a rasio
 • Ffeiriau
 • Gwyliau stryd
 • Gwyliau crefyddol
 • Gwyliau balŵn
 • Gwerthiannau cist car
 • Ffeiriau gwledig
 • Digwyddiadau bach arall

 

 • Nodwch y peryglon tân
  Nodwch:
  Ffynonellau tanio
  Ffynonellau tanwydd
  Ffynonellau ocsigen
 • Nodwch y bobl sydd mewn perygl
  Nodwch:
  Bobl o fewn ac o amgylch yr eiddo
  Pobl sy’n hynod agored i niwed
 • Dadansoddi, gwaredu, gostwng a diogelu
  Dadansoddwch y tebygolrwydd bydd tân yn digwydd
  Dadansoddwch y risg i bobl gan dân
  Gwaredwch neu gostyngwch y peryglon tân
  Gwaredwch neu gostyngwch y risgiau i bobl
  Darganfod a rhybuddio
  Ymladd tân
  Llwybrau dianc
  Goleuo
  Arwyddion a rhybuddion
  Cynnal a chadw
 • Cofnodi, cynllunio, hysbysu, cyfarwyddo a hyfforddi
  Cofnodwch ganfyddiadau o bwys a’ch ymateb
  Paratowch gynllun argyfwng
  Cyfarwyddwch y bobl berthnasol
  Cydweithiwch a chyd-drefnwch ag eraill
  Darparwch hyfforddiant
 • Adolygu
  Adolygwch eich asesiadau yn barhaus
  Diwygiwch eich asesiadau lle bo angen

ASESIAD RISG DIOGELWCH TÂN
Cofiwch adolygu eich asesiad risg diogelwch tân yn barhaus.