Pwy sy’n gyfrifol am ddiogelwch tân ar eich safle?

Fe’ch adnabyddir fel y “person cyfrifol” ar gyfer diogelwch tân mewn eiddo busnes neu annomestig os ydych:

  • Yn gyflogwr
  • Yn rhywun sy’n rheoli’r eiddo (e.e. meddiannwr, rheolwr ac ati); neu
  • Yn berchennog

Os oes mwy nag un person cyfrifol o fewn yr eiddo, rhaid i chi gydweithio i gwrdd â’ch cyfrifoldebau.

Mae gan rai deiliaid dyletswyddau gyfrifoldebau ar gyfer diogelwch tân, er enghraifft, peirianwyr larymau tân, aseswyr risg tân ac ati.

Mae’r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) hefyd yn gymwys os oes gennych westai sy’n talu, er enghraifft os ydych yn cynnig gwely a brecwast, gwesty neu eiddo hunan arlwyo.

Cyfrifoldebau

Peidiwch â Colli Eich Busnes I Dân


Fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi:

  • Gyflawni asesiad risg tân o’r safle yn rheolaidd (rydyn ni’n argymell unwaith y flwyddyn, o leiaf).
  • Dweud wrth y staff neu eu cynrychiolwyr am y risgiau rydych chi wedi’u hamlygu
  • Rhoi mesurau diogelwch tân priodol ar waith, a’u cynnal
  • Cynllunio ar gyfer argyfwng
  • Rhoi gwybodaeth, cyfarwyddyd diogelwch tân a hyfforddiant i’r staff

Gallwch ddarllen am sut i wneud yn siŵr bod eich safle’n ddiogel rhag tân yma.

A oes arnaf angen Asesiad Risg Tân?

Erbyn hyn mae’n ofynnol i bob bloc o fflatiau gael Asesiad Risg Tân yn ôl y gyfraith. Mae’r Ddeddf Diogelwch Tân yn cynnwys adeiladau â gwesteion sy’n talu e.e. Sefydliadau Gwely a Brecwast, Gwestai ac adeiladau llety hunanarlwyo.