Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ydym ni, a’n gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n gwerthoedd sy’n hybu ein Gwasanaeth, a chymell ein pobl i wneud De Cymru’n fwy diogel wrth leihau risg. Rydym ni eisiau diogelu a gwasanaethu holl bobl y 10 Awdurdod Unedol sy’n rhan o’n hardal amrywiol. Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â’n cydweithwyr mewn gwasanaethau rheng flaen eraill, a chydnabod ein cyfrifoldebau i’r amgylchedd. Rydym ni’n ystyrlon o’r angen i ddarparu’r gwasanaeth cywir, yn y lle cywir, ar yr adegau cywir. Mae ein gwerthoedd yn ategu pob tasg rydym ni’n ei chyflawni, sy’n adlewyrchu’r balchder rydym ni’n ei deimlo yn y gwasanaeth rydym ni’n ei ddarparu. Caiff ein gwerthoedd eu llunio o gwmpas y gred ein bod ni’n un tîm, yn gweithio’n falch gyda’n gilydd, yn diogelu ac yn gwasanaethu lleoedd rydym ni’n byw, yn gweithio, ac yn ymweld â nhw.

Byddwn ni’n cyflawni ein Gweledigaeth wrth:

  • Wasanaethu anghenion ein cymunedau
  • Gweithio gydag eraill
  • Wynebu heriau trwy arloesedd a gwella
  • Lleihau risg trwy addysg, gorfodi ac ymateb
  • Llwyddo i wneud de Cymru yn fwy diogel

Mae ein datganiad cenhadaeth yn disgrifio diben cyffredinol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru: beth rydym ni’n ei wneud, ar gyfer pwy rydym ni’n ei wneud, a sut a pham rydym ni’n ei wneud. Mae hefyd yn gosod ffiniau ein gweithgareddau presennol.

Ein Gwerthoedd
Mae ein GWERTHOEDD yn diffinio dros beth rydym ni’n sefyll – dyna ein rheolau craidd. Ar ôl cael eu diffinio, dylai’r gwerthoedd sydd o bwys i ni gael eu hadlewyrchu ym mhopeth rydym ni’n ei wneud

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru set o werthoedd sy’n disgrifio sut byddwn ni’n gweithio fel sefydliad. Pa bynnag bryd y dewch i gysylltiad â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, fel aelod o’r cyhoedd, partner, busnes neu aelod staff, dylai’r gwerthoedd hyn fod yn amlwg bob amser

Gofalgar
Byddwn ni’n ofalgar ac yn dosturiol, ac yn arddangos pryder ac empathi i bobl eraill

Ymroddedig
Rydym ni’n ymroddedig i’r cymunedau lle’r ydym ni’n byw, gweithio ac ymweld. Rydym ni’n ymroddgar i achub bywydau a gweithio mewn partneriaethau fel rhan annatod o’n cymunedau

Disgybledig
Rydym ni’n glir ynghylch ein rolau ac rydym ni’n gweithredu o fewn lefelau cytûn o awdurdod, mewn amgylchedd disgybledig. Ystyriwn mai ffurf uchaf disgyblaeth yw hunanddisgyblaeth

Deinamig
Byddwn ni’n manteisio ar gyfle i newid neu gael ein newid, ac yn gallu gwneud hynny. Rydym ni’n cymryd rhan mewn gweithgarwch egnïol, gydag egni a brwdfrydedd, gan fod yn effeithiol iawn

Proffesiynol
Byddwn ni’n arddangos proffesiynoldeb ym mhopeth y gwnawn. Mae hyn yn golygu y byddwn ni’n cyflawni ein dyletswyddau mewn modd cymwys a dibynadwy, yn arddangos arbenigedd ym mhopeth y gwnawn, a sicrhau ein bod ni’n arddangos ymrwymiad i’r safonau uchel a ddisgwylir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru bob amser

Cydnerth
Byddwn ni’n rhagweld risg, yn cyfyngu ar effaith, ac yn dod yn ôl ati’n gyflym trwy hyblygrwydd, esblygiad a thwf, yn wyneb newid cythryblus. Byddwn ni’n gwrthsefyll ac adfer yn gyflym o amgylchiadau anodd

Parchus
Byddwn ni’n parchu ein gilydd a’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu. Mae hyn yn golygu trin pobl yn deg, derbyn gwahaniaethau, a chydnabod cyfraniad ein cydweithwyr a’n cymunedau

Dibynadwy
Gallwch ddibynnu arnom ni i fod yn onest ac yn eirwir

Mae ein gwerthoedd yn adlewyrchu ideoleg graidd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru