Ers mis Ebrill 1996, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi bod yn gyfrifol am ddarparu Gwasanaeth Tân ac Achub ar gyfer ardal ddaearyddol De Cymru. Mae’r Awdurdod Tân ac Achub yn cynnwys 24 aelod, sy’n cynrychioli 10 o’r Awdurdodau Unedol yn ne Cymru.

 

Mae nifer y Cynrychiolwyr sy’n Gynghorwyr ar gyfer pob Awdurdod Unedol yn dibynnu ar faint cyfranoledd cynrychiolwyr etholiadol a gwleidyddol.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, mae aelodau’n ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub, Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y Pwyllgorau, ac yn penodi aelodau a fydd yn cynrychioli pob Pwyllgor.

Mae’r Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol, sy’n cynnwys y Prif Swyddog Tân, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Thrysorydd, yn gyfrifol am Arweinyddiaeth Strategol, Rhyngwyneb Gwleidyddol a Her Gorfforaethol. Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn cynnwys yr un Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaeth, gwisg a chorfforaethol, ac yn darparu Arweinyddiaeth Sefydliadol, Her Swyddogaethol a Darparu Gwasanaethau.

Amlygir swyddogaethau craidd yr Awdurdod Tân ac Achub yn Neddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004.

Cofnodion ac Agendâu

Mae’r Awdurdod Tân ac Achub yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn a chewch weld yr adroddiadau a’r penderfyniadau a wneir ym mhob pwyllgor trwy’r dolenni canlynol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cael ei eithrio, o dan Safon 38 Safonau’r Gymraeg, sy’n caniatáu i Bapurau’r Awdurdod Tân gael eu cyflwyno’n Saesneg yn unig.

Os ydych angen unrhyw dogfennau sy’n flaenorol i’r hyn a gyhoeddiwyd, cysylltwch a ni

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol