Ymgysylltu ag Ieuenctid 

Mae’r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn byw bywydau diogel, cadarnhaol a chynhyrchiol. Fodd bynnag, mae lleiafrif bychan o blant a phobl ifanc ynghlwm ag ymddygiad trosedd tân gwrthgymdeithasol sy’n eu peryglu hwy a’u cymuned. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eisoes wedi cyflawni llawer drwy ddarparu cynlluniau ymyrraeth ieuenctid gan gynyddu hyder a hunan-barch ymysg pobl ifanc, gwella eu sgiliau rhyngbersonol a galwedigaethol a rhoi ymdeimlad o gyfeiriad a hunan barch iddynt. Mae’r bobl ifanc yn datblygu mwy o ysgogiad a dod yn fwy cadarnhaol am eu hunain, sydd yn ei dro yn eu gwneud yn ddinasyddion gwell.

Mae amddifadedd a pherygl tanau damweiniol a bwriadol yn cyd-fynd. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol megis y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid, Unedau Atgyfeirio Disgyblion, Carchar Parc a Rhaglenni Cynhwysiant Pobl Ifanc tuag at y nodau canlynol;

  • Atal pobl ifanc rhag cael eu niweidio neu eu lladd mewn tanau damweiniol neu achosi tanau drwy anwybodaeth neu esgeulustod.
  • Atal plant a phobl ifanc rhag dod ynghlwm â throsedd tân ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig.
  • Cydweithio i wneud y mwyaf o effeithiau adnoddau ar wella canlyniadau.
  • Gwerthuso’n llawn effaith mentrau ac ymyraethau gyda phartneriaid

I gael rhagor o wybodaeth am ein holl Raglenni Ieuenctid dilynwch y dolenni isod.

 

 

 Troseddau a Chanlyniadau

 Prosiect Phoenix

 

 

 

Cynllun Ymyrraeth Cynnau Tanau

 

Ymladdwyr Tân Ifanc

 

 

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 26/8/2015
SWFRS