Cynllun Ymyrraeth Cynnau Tanau 

Os ydych chi’n poeni am blentyn neu rywun ifanc sy’n chwarae â thân neu’n rhan o losgi bwriadol, yna gall tîm yr FIS helpu.

Rydyn ni’n cynnig 3 rhaglen waith wahanol, yn ôl eich anghenion.  Er enghraifft, os ydych chi’n rhiant neu’n warcheidwad sy’n poeni am blentyn yn chwarae â matsis neu danwyr gartref, gallwn ni alw heibio i’ch cartref lle byddwn ni’n siarad â’ch plentyn a dangos iddo beryglon chwarae â thanwyr.

Neu os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n gysylltiedig â rywun ifanc sydd naill ai wedi’i rybuddio gan yr Heddlu am fod â rhan fach mewn cynnau tanau yn y gymuned neu wedi’i gael yn euog o losgi bwriadol, yna mae gennym raglenni hwy sydd fel arfer yn cael eu cynnal yn yr Orsaf Dân leol.

Rhaglen hyblyg yw ein rhaglen SAFE, sydd fel arfer yn cynnwys 4 sesiwn, ond gall gynnwys mwy os oes angen, ac mae’n cael ei haddasu’n benodol i anghenion y person ifanc ac yn dibynnu ar yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud, e.e. rhoi ceir ar dân, cynnau tân mewn glaswellt neu eiddo.  Hefyd, mae’n bosibl ymweld â'n hystafell reoli neu gwrdd â’r tîm Archwilio Tanau a’r cŵn.  Hefyd mae gennym 3 gweithiwr adfer cyfiawnder wedi’u hyfforddi ar y tîm ac rydyn ni wedi defnyddio’r prosesau hyn yn llwyddiannus mewn nifer o achosion.

Dyluniwyd ein rhaglen 10 sesiwn gan Sefydliad Canolfan Wybyddol a Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Derby.  Gall gael ei ddefnyddio mewn achosion mwy difrifol a gall gael ei chynnwys mewn adroddiadau cyn – dedfrydu.  Fe’i seiliwyd ar egwyddorion Therapi Ymddygiad Gwybyddol , sy’n anelu at wella sgiliau meddwl sylfaenol pobl sy’n dangos ymddygiad gwrthgymdeithasol neu sy’n troseddu. 

Rhaglen strwythuredig yw hi sy’n anelu at fynd i’r afael â byrbwylltra a meddwl am y canlyniadau, ynghyd â datrys problemau, meddwl yn wahanol, gwneud penderfyniadau ac empathi â’r dioddefwyr trwy gyfres o gêmau ac ymarferion sgiliau meddwl.  Er bod y rhaglen wedi’i dylunio’n benodol i fynd i’r afael ag ymddygiad cynnau tanau, nid ‘therapi’ yw hi.

              Manylion Cyswllt

 

Ffon: 01443 232000

E-bost: cyct@decymru-tan.gov.uk

      Cysylltiadau Defnyddiol

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/5/2012
SWFRS