Pwy sydd angen Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref? 

Rydym yn targedu ein hymweliadau mewn ardaloedd a sefyllfaoedd lle’r ydym yn ymwybodol bod perygl uwch o dân, gan gynnwys tai pobl hŷn neu bobl ag anabledd, ond gall unrhyw un sy'n byw yn Ne Cymru roi cais am ymweliad diogelwch tân yn y cartref. 

Ydych chi angen Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref?

- rhowch gynnig ar ein holiadur brys

 Rwy'n aelod o'r cyhoedd

 • Ydych chi'n fwy na 70 mlwydd oed?
 • Oes gennych unrhyw broblemau symudedd?
 • Ydych chi'n derbyn unrhyw gymorth yn eich cartref gan asiantaethau allanol
 • Oes gennych unrhyw fath o nam gweledol neu glywedol

  Os ydych wedi ateb Oes/Ydw i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, cliciwch fan hyn …..

 Rwy'n cael fy nghyfeirio gan Asiantaeth

Oes modd i chi ateb 'YDY/OES' i unrhyw rai o'r canlynol?

 • Mae'r deiliad yn fwy na 70 mlwydd oed
 • Mae gan y deiliad anabledd corfforol neu broblemau symudedd
 • Mae gan y deiliad nam synhwyrol, clywedol neu weledol
 • Mae'r deiliad yn dibynnu ar gymorth gan asiantaethau allanol i'w cynorthwyo i fyw yn annibynnol yn ei gartref/chartref ei hun
 • Mae gan y deiliad broblemau iechyd meddwl, a all arwain at arferion anniogel gyda thân, coginio, gwresogi neu groniad deunyddiau llosgadwy
 • Mae gan y deiliad anawsterau dysgu neu nam gwybyddol a all arwain at ddryswch
 • Mae tystiolaeth marciau llosg naill ai ar ddillad gwely, dodrefn neu garpedi
 • Mae'r person yn dychwelyd o'r ysbyty ac mae'n bosib y bydd mewn peryg o risg rhag tân
 • Mae'r person yn gorfforol anabl i gynnal ei gartref/chartref mewn cyflwr diogel o achos diffyg ymwybyddiaeth tân neu allu

               Ymweliad Diogelwch Tân
               yn y Cartref

Ffôn am ddim ar 0800 169 1234

Llenwch y ffurflen gofrestru ar lein

E-bost: Diogelwch Tân yn y Cartref 
Testun
: 07756 847123

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 28/3/2017
SWFRS