Prosiectau Sure Start, Flying Start a Barndado's 

Prosiect Cychwyn Cadarn a Dechrau'n Deg

Cychwyn Cadarn a Dechrau'n Deg yw rhaglen y Llywodraeth i ddarparu'r cychwyn gorau posib mewn bywyd i bob plentyn drwy gasglu ynghyd addysg gynnar, gofal plant, iechyd a diogelwch a chymorth i deuluoedd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cydweithio â Chychwyn Cadarn/Dechrau'n Deg ar hyn o bryd a'r grwpiau mam a'i phlentyn/plant bach maent yn eu trefnu ym mhob un o'r 10 Awdurdod Unedol.
Bwriad y prosiect yw ymgysylltu â rhieni a'u plant ifanc er mwyn cynyddu'u hymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân yn y Cartref a hyrwyddo Archwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref.

Bydd Ymgynghorydd Addysg yn siarad â rhieni ynghylch Mesurau ataliol megis Ysmygu, Coginio, Diogelwch Trydanol a Chanhwyllau. Caiff pwysigrwydd cael Canfodyddion Mwg gweithiol ei bwysleisio a chaiff Cynlluniau Dianc eu trafod.  Bydd Ymladdwyr Tân o orsaf leol y grŵp yn mynychu ar ddiwedd y sesiwn fel bydd modd i’r plant gael golwg o gwmpas y peiriant tân a chael tipyn o hwyl wrth wasgaru dŵr!

Rhoddir pethau da megis dalennau lliwio a helmedau tân plastig i'r plant.

 

Prosiect Barnardos

Mae Barnardos wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers dros ganrif. Ei bwrpas yw estyn allan i'r plant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau mwyaf difreintiedig i helpu sicrhau y caiff pob plentyn y cychwyn gorau posib mewn bywyd.
Mae Barnardos yn darparu ystod o wasanaethau a anelir at blant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n byw ar gyrion cymdeithas ac sy'n ymlafnio i orchfygu anfanteision tlodi, camdriniaeth a rhagfarn.

Mae'r gwasanaethau y mae Barnardos yn eu darparu yn ymgorffori cefnogaeth i deuluoedd, grwpiau gofalwyr ifanc, gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc yn byw gydag anabledd, gwasanaethau gofal seibiant a chymorth i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Trwy'r gwasanaethau hyn y mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gallu targedu grwpiau o bobl ddifreintiedig a bregus ac ymgysylltu â'r teuluoedd hynny sydd mwyaf mewn perygl rhag tân gyda'r bwriad o godi ymwybyddiaeth ynghylch Diogelwch Tân yn y Cartref a darparu Archwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref.

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/7/2013
SWFRS