Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref 

Beth yw ymweliad diogelwch tân yn y cartref? 

Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref i roi cyngor ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel a, lle bo’n briodol, byddwn yn gosod larwm mwg am ddim.

Pwy sy’n gymwys?

Rydym yn targedu ein hymweliadau mewn ardaloedd neu sefyllfaoedd yr ydym yn ymwybodol fod perygl tân yn uwch, gan gynnwys cartrefi pobl hŷn neu bobl anabl, ond gall unrhyw un sy’n byw yn Ne Cymru wneud cais am ymweliad diogelwch tân yn y cartref. 

Pam gwneud cais am ymweliad?

Os ydych yn poeni y gallai eich cartref fod mewn perygl rhag tân neu os ydych yn adnabod rhywun y credwch sydd angen ein help yna gwnewch gais am ymweliad.

Faint o amser mae’n cymryd i gwblhau’r ffurflen? 

Dim hirach nag ychydig o funudau

Er mwyn lleihau nifer y tanau damweiniol mewn cartrefi yn yr ardal, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi cychwyn rhaglen uchelgeisiol ar gyfer Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref.

Mae Ymladdwyr Tân a staff diogelwch tân cymunedol y Gwasanaeth yn ymweld â chartrefi i ddarparu cyngor ar ddiogelwch tân yn y cartref ac i gyflenwi a gosod larymau mwg am ddim. Yr archwiliadau hyn yw conglfaen y rôl ragweithiol mae’r Gwasanaeth wedi’i mabwysiadu o ran ei ymdrech i leihau nifer y marwolaethau a’r anafiadau sy’n cael eu hachosi gan danau damweiniol.

Bydd archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Deg Cyngor Pwysig

  1. Gosodwch larwm mwg a’i brofi’n rheolaidd.
  2. Gwnewch gynllun dianc rhag tân fel bo pawb yn y cartref yn gwybod sut i ddianc os bydd tân.
  3. Byddwch yn ofalus wrth goginio gydag olew poeth ac ystyriwch ddefnyddio ffriwyr saim dwfn sy’n cael eu rheoli â thermostat.
  4. Peidiwch byth â gadael canhwyllau wedi’u cynnau heb neb i ofalu amdanynt.
  5. Sicrhewch fod sigaréts wedi’u diffodd a’ch bod yn eu gwaredu yn ofalus.
  6. Peidiwch byth ag ysmygu yn y gwely.
  7. Cadwch matsys a thanwyr allan o gyrraedd plant.
  8. Cadwch ddillad i ffwrdd rhag peiriannau gwresogi.
  9. Byddwch yn ofalus yn y gegin! Mae damweiniau wrth goginio yn gyfrifol am 59% o danau cartref.
  10. Byddwch yn hynod o ofalus pan fyddwch wedi blino neu wedi bod yn yfed. Dyma achos dros hanner y marwolaethau oherwydd tanau yn y cartref.

               Ymweliad Diogelwch Tân
               yn y Cartref

Ffôn am ddim ar 0800 169 1234

Llenwch y ffurflen gofrestru ar lein

E-bost: Diogelwch Tân yn y Cartref 
Testun
: 07756 847123

      Cysylltiadau Defnyddiol

 

           Gwybodaeth Berthnasol

Llyfrynnau Diogelwch Tân mewn ieithoedd eraill
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 05/4/2017
SWFRS