Partneriaethau, Sefydliadau'r Trydydd Sector, Gwirfoddol ac Elusennol 

Gweithio gydag Asiantaethau eraill

Yn y cyfnod rhwng Ebrill 1af, 2007 a'r 31ain o Fawrth 2010, bu cyfanswm o 20 o farwolaethau o fewn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a ellir eu priodoli i Danau Damweiniol mewn Anheddau. O blith rhain, roedd 12 o fewn cwmpawd oedran 60+, ac roedd 9 ohonynt yn wybyddus i asiantaethau eraill ond nid i’r Gwasanaeth Tân.

Yn ystod y flwyddyn yn arwain at Ebrill 1af, 13, bu cyfanswm o 745 o Danau Damweiniol mewn Anheddau o fewn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Cyflwynodd Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru swydd Rheolwr Asiantaethau Partner i'r Tîm Diogelwch rhag Tân yn y Cartref gyda chydweithrediad Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn ei hanfod, pwrpas y rôl hon yw cyfathrebu â sefydliadau elusennol a gwirfoddol a sefydliadau'r trydydd sector i leihau mynychder tanau damweiniol mewn anheddau drwy gynyddu nifer yr archwiliadau diogelwch rhag tân yn y cartref am ddim a ddarperir i unigolion o blith grwpiau bregus.

Mae adroddiad terfynol i'r Cymunedau a Llywodraeth Leol, Cyfres Ymchwil Tân 13/2008 yn adnabod y grwpiau mwyaf mewn perygl/bregus fel a ganlyn:

• Pobl hŷn (60+)
• Oedolion sengl a rhieni sengl 
• Unigolion sy’n byw mewn amddifadedd 
• Unigolion sy’n byw gydag amhariad meddyliol a chorfforol/neu gorfforol
• Ysmygwyr 
• Unigolion sydd â phroblemau gydag Alcohol a Chyffuriau/neu Gyffuriau


Tra na fydd pob un o'r categorïau hyn ar eu pennau'u hunain yn ymddangos fel petaent mewn risg cynyddol, os bydd gennych unigolyn sydd ag amhariad corfforol sydd hefyd yn ysmygwr, yna bydd y risg yn cynyddu'n sylweddol.
Ein bwriad yw cyfathrebu â’r sefydliadau sy’n cydweithio â’r grwpiau hyn yn rheolaidd er mwyn eu cynorthwyo i ddarparu archwiliadau diogelwch rhag tân yn y cartref am ddim.

Drwy weithio gyda'n sefydliadau partner, gall y Gwasanaeth Tân ac Achub cyrchu’r cleientiaid risg uchel/bregus a all fod yn  anghyraeddadwy fel arall. Y prif ffocws oedd cyfathrebu â sefydliadau sy’n gweithio â’r grwpiau hyn yn rheolaidd, a hyd yn hyn, ffurfiwyd partneriaeth ffurfiol â dros 30 o sefydliadau proffil uchel megis; Age UK, Y Groes Goch Brydeinig, Merthyr Tudful Diogelach, y Gwasanaeth Rhyddhau Cleifion a phob un o'r 10 Asiantaeth Gofal a Thrwsio sy'n gweithio o fewn ardal Gwasanaeth GTADC.
 
Rydym yn parhau'n weithredol i adnabod ac ymgysylltu ag asiantaethau partner pellach ac am wybodaeth bellach,  e-bostiwch ni ar DTC@ decymru-tan.gov.uk , ffoniwch ni ar 01443 232000

 

 

               Manylion Cyswllt


Os hoffech fwy o wybodaeth am y fenter hon cysylltwch â Donna Crossman drwy
 

e-bost: d-crossman@southwales-fire.gov.uk
neu rif ffôn symudol : 07768 307709

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/2/2014
SWFRS