Tîm Cymorth Diogelwch yn y Cartref 

Mae'n bosib y byddwch mewn perygl rhag tân yn eich cartref

 • Ydych chi'n cael anhawster i glywed eich larwm mwg?
 • Ydych chi'n cael hi’n anodd gadael eich cartref?
 • Ydych chi'n nabod neu'n gofalu am rywun fel hyn?
 • A oes unrhyw ffactorau fydd o bosib yn effeithio ar eich gallu i atal tân rhag cychwyn neu ymateb yn brydlon pe byddai tân yn digwydd yn eich cartref, e.e. problemau symudedd, effeithiau alcohol neu feddyginiaethau ar bresgripsiwn? A oes unrhyw amodau iechyd fydd yn cynyddu eich risg o dân yn uniongyrchol, e.e. amodau sy'n ymwneud ag oedran, anableddau dysgu, problemau golwg/clyw? Oes gennych unrhyw gymorth arall neu ydych chi'n byw ar eich pen eich hun?
  Mae'r Tîm Cefnogi Diogelwch Tân yn y Cartref yn cefnogi'r Personél Gorsaf a'u partneriaid, yn eu galluogi i gyflawni Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref i  feddianwyr mwyaf bregus y gymuned.

  Mae Larymau Mwg ar gael i bobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Mae prif uned y larwm yn gweithio mewn cydweithrediad â larymau mwg arbenigol a osodwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.  Mae golau yn fflachio ar gychwyniad ac mae’r ddisg a atodir yn dirgrynu fel rhybudd ategol. Darperir a gosodir yr holl offer larwm arbenigol i'r byddar gan bersonél hyfforddedig y gwasanaeth tân a’u gosod yn rhad ac am ddim.

  Yn ogystal, rydym yn darparu ystod o offer arbenigol i gynorthwyo lleihau risg o fewn cartrefi. Mae blancedi trydan, dillad gwely a wnaed o arafwyr tân, unedau atal tân cartref, gwifrau ymestyn a ffrïwyr saim dwfn oll ar gael yn rhad ac am ddim os adnabyddir risg posib fel rhan o Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref.


   Larymau i'r rhai sy'n drwm eu clyw

   Anfonwch neges destun i ni ar  07756 847123 

  Hard of hearing alarmMae ymweliadau arbenigol a larymau mwg i'r rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw hefyd ar gael. Mae prif uned y larwm yn gweithio mewn cydweithrediad â larymau mwg arbenigol a osodwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae golau yn fflachio ar gychwyniad ac mae’r ddisg a atodir yn dirgrynu fel math arall o rybudd.

  Darperir a gosodir yr holl offer larwm arbenigol i'r byddar gan bersonél hyfforddedig y Gwasanaeth Tân a’u gosod yn rhad ac am ddim.

   Cofrestrwch Ar-Iein
   

             Gwybodaeth Berthnasol


  Arbenigwyr wedi’i leoli yn y Pencadlys – mae'r tîm hwn o arbenigwyr yn gweithio gyda phrif sefydliadau o fewn eu maes arbennig i sicrhau ein bod yn delio â phob grŵp arbennig mewn modd derbyniol.

   

  Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 06/4/2016
  SWFRS