Diogelwch Tân Trydanol 

Mae Electrical Safety First yn atgoffa siopwyr fod eitemau trydanol ffug mewn perygl rhag ffrwydro, yn achosi niwed difrifol neu niwed i eiddo. Gwelodd un o bob wyth defnyddiwr Cymreig gynnyrch ffug trydanol ar werth gerllaw iddynt neu ar-lein. Prynodd 95,00 o ddefnyddwyr Cymreig eitem trydanol ffug yn y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ymchwiliad newydd a gynhaliwyd gan Electrical Safety First yn dangos bod nifer amcangyfrifedig o 298,000 o ddefnyddwyr yng Nghymru, sydd bron yn gyfwerth â phoblogaeth Caerdydd,  wedi gweld nwyddau trydan ffug ar werth yn eu hardal nhw neu ar-lein, a bod 95,000 wedi prynu eitem drydan ffug, yn ymwybodol neu ar ddamwain, yn ystod y deuddeg mis diwethaf.
 
Cafodd yr Elusen hefyd bod tri o bob pum nwydd trydan ffug yn cael eu prynu ar-lein  , gyda thraean o bobl yn cael problemau sylweddol gyda'r eitem a brynwyd.

Gellir priodoli'r cynnydd hwn yn rhannol i gynnydd mewn argaeledd gwefryddion ffug ac isel eu hansawdd. Prynwyd 1.8 miliwn gwefrydd bob blwyddyn yn y DU gan berchnogion ffonau symudol sy'n chwilio am fargen. Ond yn aml, gwnaed y gwefryddion hyn wrth ddefnyddio cydrannau o ansawdd gwael sy'n methu cwrdd â rheoliadau diogelwch y DU.

Cynhyrchodd Electrical Safety First a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rai awgrymiadau syml i ostwng peryglon tanau trydanol yn y cartref i helpu perchnogion tai gadw'u hunain a'u câr yn ddiogel.

Cyngor Diogelwch Tân Trydanol

Mae offer trydanol yn chwarae rôl bwysig yn ein bywydau - o oergelloedd a ffonau i dostyddion neu'r teledu, mae’n anodd meddwl sut byddwn yn dygymod heb ychydig o hanfodion a yrrir gan drydan.

Awgrymiadau Diogelwch Trydanol

 • Peidiwch â gorlwytho socedi
  Bydd gan wifren ymestyn neu addasydd derfyn i faint o ampiau gall gymryd, felly i helpu lleihau'r risg o dân, gofalwch i beidio â'u gorlwytho. Ceisiwch gadw at un plwg ar gyfer pob soced

  Mae gan Electrical Safety First arf ar-lein ardderchog a all eich helpu i asesu p'un ai ydych chi'n gorlwytho addasydd ai peidio: http://www.twothirtyvolts.org.uk/socket-overload/

 • Gwiriwch am unrhyw geblau neu wifrau sydd wedi treulio neu wisgo
  Gwiriwch i weld fod y cebl yn sownd i'r plwg a gwiriwch y soced am farciau llosg. Dylech gynnal y gwiriadau hyn ar bob adeg cyn plygio unrhyw ddarn o offer.
 • Dad blygiwch offer pan nad ydynt mewn defnydd
  Bydd hwn yn helpu lleihau'r risg rhag tân. Dad blygiwch beiriannau pan fyddwch yn mynd i'r gwely neu pan fyddwch yn mynd allan oni bai y cynlluniwyd hwy i'w gadael ynghynn, megis rhewgelloedd.
 • Cadwch beiriannau trydanol yn lân ac mewn cyflwr gweithiol da
  Gwyliwch am ffiwsys sy'n chwythu, teclynnau torri cylched sy'n tripio heb reswm amlwg a goleuadau sy'n neidio i'w hatal rhag ysgogi tân.
 • Gwiriwch am farc diogelwch Prydeinig neu Ewropeaidd
  Sicrhewch fod gan beiriant farc diogelwch Prydeinig neu Ewropeaidd pan fyddwch yn ei brynu.

      
 • Ar bob adeg, gwiriwch eich bod yn defnyddio'r ffiws cywir i atal gorlwytho
  Pan fyddwch yn ffitio neu'n amnewid ffiws, mae'n bwysig defnyddio'r ffiws cywir i weddu'r peiriant i sicrhau nad yw'r cebl yn gorboethi ac y diogelir y peiriant mewn achos o nam.
 • Peidiwch BYTH â defnyddio dŵr ar ben tân trydanol. Tynnwch y plwg allan a diffoddwch y pŵer os yw'n ddiogel i wneud hyn..
 • Mewn achos o dân - Ewch allan, arhoswch allan a galwch 999.

Diogelwch gwresogyddion symudol

 • Peidiwch byth â gadael gwresogyddion symudol yn ddi-oruchwyliad
 • Peidiwch byth â'u gadael ynghynn wrth i chi gysgu
 • Ceisiwch sicrhau gwresogyddion i waliau i'w hatal rhag cwympo drosodd
 • Cadwch wresogyddion ymhell o lenni a dodrefn a pheidiwch byth â'u defnyddio i sychu dillad
 • Peidiwch â gorchuddio gwyntyllau awyr ar wresogyddion storio neu wresogyddion ffan
 • Sicrhewch y'i lleolwyd ymhell i ffwrdd o unrhyw beth a all eu bwrw drosodd
 • Sicrhewch eu bod o leiaf metr i ffwrdd o unrhyw ddeunyddiau fflamadwy, megis papur neu lenni
 • Peidiwch byth â phrynu gwresogyddion halogen ail law
 • Peidiwch byth â phweru gwresogydd halogen wrth ddefnyddio gwifren ymestyn - gall y rhain orlwytho'n hawdd gan achosi tân
 • Archwiliwch eich gwresogydd yn rheolaidd am niwed. Os oes nam arno - peidiwch â'i ddefnyddio

Galw Cynnyrch yn Ôl

Mae'n bosib fod miliynau o eitemau trydanol a gafodd eu galw'n ôl yng nghartrefi’r DU o hyd. Cofiwch dim ond 10-20% o'r rhai sydd ar restri galw sy'n cael eu dychwelyd. Mae'r eitemau na ddychwelwyd yn cynnig risg o sioc drydanol neu dân trydanol ac yn cyflwyno risg difrifol.

Cofrestrwch eich peiriant

Oni bai y cofrestrir peirianau, mae'n anodd eu canfod..

Mae gwefan ‘Register My Appliance’ yn ei gwneud hi'n hawdd i chi gofrestru eich holl gynnyrch trydanol. Bydd angen enw'r brand, y model, rhif cyfeirnod a'r dyddiad prynu arnoch ac mae'r broses gofrestru'n hawdd i'w ddilyn.. Dim ond mewn achos o alw'r cynnyrch yn ôl bydd y gwneuthurwr yn cysylltu â chi ac ni ddefnyddir eich manylion am unrhyw farchnata.

Ewch at www.registermyappliance.org.uk am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich cynnyrch trydanol.

Electrical Safety First

Am ragor o wybodaeth ar alw cynnyrch yn ôl a diogelwch trydanol, ymwelwch â gwefan Electrical Safety First, www.electricalsafetyfirst.org.uk - Elusen annibynnol yw Electrical Safety First sy'n ymroddedig i ostwng marwolaethau ac anafiadau a achoswyd gan ddamweiniau trydanol yn y cartref a hefyd yn y gweithle.

 

Dywedodd 12% o'r oedolion yng Nghymru eu bod wedi gweld nwyddau trydan ffug ar werth yn eu hardal nhw neu ar-lein (YouGov)
ii Mae 3.86% o'r oedolion yng Nghymru wedi prynu nwydd trydan, naill ai'n ymwybodol neu ar ddamwain, yn ystod y 12 mis diwethaf, yn seiliedig ar y boblogaeth dros 18 yng Nghymru, sef 2,471,198 = 95,388
iii 12.06% o'r boblogaeth gyfan dros 18 yng Nghymru (2,471,198) = 298,026
iv 60% o'r oedolion ym Mhrydain Fawr (Ipsos Mori)
v 35% o'r oedolion oedd wedi prynu nwyddau trydan ffug, yn ymwybodol neu ar ddamwain, yn ystod y 12 mis diwethaf (Ipsos Mori)

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

      Cysylltiadau Defnyddiol
           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/3/2017
SWFRS