Gwasanaethau Addysg 

Gwasanaethau Addysg

Mae Gwasanaethau Addysg yn cynnig nifer fawr o gyfleoedd i’r cyhoedd fynd i’r afael â materion diogelwch tân o Flynyddoedd Cynnar i ôl-ymddeol. O blant yn chwarae â matsis i grwpiau o bobl ifanc yn llosgi’r wlad yn fwriadol, rydym yn cynnig ystod o senarios byw i gael eu defnyddio gan athrawon neu i’w darparu gan ein tîm o gynhorwyr addysg medrus a phrofiadol. Ar gyfer cynulleidfaoedd mwy aeddfed, gallen ddarparu cyfres o sgyrsiau anffurfiol sy’n targedu mathau penodol o ymddygiad sy’n achosi pryder. Hefyd, rydym yn cynnig seminarau ar agweddau gwaith y Gwasanaeth Tân ac Achub sy’n ddefnyddiol i fyrfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer cymwysterau galwedigaethol.

Mae gennym fentrau eraill sydd wedi’u hanelu at bobl ifanc 14 oed ac yn hŷn, i godi ymwybyddiaeth am beryglon gosod tanau’n fwriadol, gwneud galwadau ffug a gyrru’n anghyfreithlon. Rydym wedi llwyddo cael arian grant o Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddatblygu ystod o ffilmiau a dvds a all gael eu defnyddio i hatgyfnerthu ein negeseuon, a nifer fawr o’r rhain wedi’u sgriptio ac actio gan bobl ifanc mewn ysgolion.

Yn adlewyrchu ein hymrwymiad i’r agenda Amrywiaeth, rydym yn cynnig gwybodaeth am ein gwasanaethau trwy gyfrwng nifer o ieithoedd ethnig lleiafrifol yn ogystal â mynychu digwyddiadau aml-ethnig megis MELA Caerdydd a gwyliau ethnig lleiafrifol yng Nghasnewydd. Hefyd, rydym yn gweithio i wneud Ymweliadau Diogelwch Tân yn y Cartref yng nghymunedau ethnig lleiafrifol trwy weithio mewn partneriaeth â mosgiau a themlau a grwpiau megis Partneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Cymunedau Ethnig Lleiafrifol Caerdydd. Rydym yn cefnogi a mynychu digwyddiadau blynyddol megis Eisteddfod Genedlaethol Cymru a’r Mardi Gras Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghaerdydd.  Trwy fynychu a chefnogi digwyddiadau fel hyn, rydym yn manteisio ar gyfleodd i drosglwyddo ein negeseuon diogelwch i gynulleidfa eang ac amrywiaethol.

Rydym yn cynnig adfocatiaeth ar ran yr henoed; siaradwyr Cymraeg; plant ifanc a theuluoedd; a grwpiau ethnig lleiafrifol. Hefyd, mae ein tîm ni yn flaengar ym materion Diogelu (Safeguarding) gan weithredu gweithdrefnau i amddiffyn plant ac oedolion sydd o dan risg o gael eu camdrin mewn unrhyw ffordd.

Rydym yn gwneud ymdrech fawr i gyd-weithio â chwmniau preifat a chyhoeddus, ac asiantaethau llywodraeth pro-gymdeithasol, i ddarparu cyflwyniadau codi ymwybyddiaeth am faterion diogelwch er mwyn lleihau risg. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio’n agos gydag ysbytai, cartrefi preswyl, busnesau mawr a’r Gwasanaeth Prawf.

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2011
SWFRS