Tân gwyllt  

Ar hyd cwrs y flwyddyn. Mae’r Uned Trosedd Tân, yn cydweithio law yn llaw â Safonau Masnach a’r Ddau Wasanaeth Heddlu sy’n gweithredu o fewn ardal De Cymru wedi mynd â gwerth tua £60,000 o dân gwyllt. Mae gan yr Adran Trosedd Tân swyddogion wedi’u neilltuo sy’n arbenigo yn y gyfraith sy’n berthnasol i dân gwyllt a sut mae camddefnydd tân gwyllt yn beryglus i’r cyhoedd ac i'w hunain. Cyferbyn, gweler lluniau o aelodau o'r Uned Trosedd Tân yn mynychu cwrs ar dân gwyllt a ffrwydradau.

  • Caiff cannoedd o bobl ar hyd a lled Prydain eu hanafu mewn digwyddiadau sy’n ymwneud â thân gwyllt bob blwyddyn, ac mae mwy na hanner y rhai a anafwyd yn blant. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, drwy'r Uned Trosedd Tân yn ymroddedig i sicrhau y caiff tân gwyllt eu storio, prynu a'u defnyddio mewn modd cyfrifol, ac rydym yn gweithio ar y cyd ag asiantaethau ein Partneriaid ar hyd Ardal De Cymru mewn paratoad ar gyfer prif ddigwyddiadau megis Noson Tân Gwyllt, Diwali, Noson Calan Gaeaf a'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.
  • Yr allwedd i leihau nifer yr anafiadau a mynd i’r afael â defnydd gwrthgymdeithasol Tân Gwyllt yw cydweithredu a chyfathrebu da rhwng yr holl asiantaethau sy'n gysylltiedig.  Buom yn cydweithio â’r 10 Awdurdod Unedol sydd o fewn ffiniau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ogystal â’r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol i ddatblygu a rhannu arferion da ynglŷn â’r mater.
  • Wrth i amser fynd rhagddi, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cydweithio â Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a Safonau Masnach er mwyn cydgysylltu gwaith sy'n ymwneud â'r wasg ynghyd â negeseuon diogelwch tân gwyllt. Rydym yn dymuno annog pobl ifanc, eu rhieni, gofalwyr a’r holl gymunedau i fwynhau dathliadau tân gwyllt hwylus ond diogel.

         Cysylltwch â ni


Ffôn: 01443 232000 a gofynnwch am aelod o’r Uned Troseddau Tân.

E-bosttroseddutan@southwales-fire.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS