Cudd-wybodaeth Troseddu Tân 

Mae Mosaic Sector Cyhoeddus yn set ddata sy’n rhoi i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru symiau mawr o wybodaeth a fydd yn ein galluogi i dargedu’n effeithiol y bobl hynny sy’n wynebu’r risg mwyaf o fewn ein cymunedau. 

Mae’r set ddata, Mosaic, yn dosbarthu pob cod post yn y DU a’i boblogaeth yn 69 ‘math’ arbennig a 15 grŵp. Mae’r ‘mathau’ hyn yn canfod grwpiau o unigolion a chartrefi sydd mor debyg â phosib i’w gilydd ac mor wahanol â phosib i unrhyw grŵp arall. Maent yn disgrifio trigolion cod post yn nhermau eu demograffeg nodweddiadol, eu hymddygiadau, nodweddion eu ffordd o fyw a’u hagweddau.

Mae Mosaic Sector Cyhoeddus yn defnyddio setiau data sector cyhoeddus allweddol ac arolygon ymchwilio sy’n cynnwys:

  • Arolwg Troseddau Prydeinig
  • Ystadegau digwyddiadau Ysbyty
  • Mynegai amddifadedd lluosog
  • Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch

Mae Mosaic yn offeryn amhrisiadwy o ran dadansoddi a deall demograffeg, ffordd o fyw ac anghenion poblogaethau ar lefel leol. Mae pob unigolyn yn wahanol ond mae eu nodweddion allweddol yn cael eu nodi’n gyffredinol gan Mosaic. Mae Mosaic yn rhoi i sefydliadau yn y sector preifat a chyhoeddus ffordd o dargedu adnoddau prin yn fwy effeithiol.

Mae’r galw ar Wasanaethau Tân ac Achub ar draws y DU yn mynd i ddod yn gynyddol ragweithiol o ran atal tanau a lleihau risg. Byddai dealltwriaeth soffistigedig o’r boblogaeth yn galluogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ddisgrifio ffordd o fyw ac ymddygiad eu poblogaeth yn amrywio o gyfansoddiad cartrefi i’r tebygrwydd y byddant yn ysmygu i’w gweithgareddau hamdden a’r archfarchnadoedd maent yn siopa ynddynt. Mae hyn yn galluogi GTADC i ddeall y math o wasanaeth a lefel y gwasanaeth sydd ei angen ar bob dinesydd. Drwy ddeall anghenion a nodweddion y boblogaeth gall GTADC ddatblygu dull wedi’i dargedu ar gyfer asesiadau risg tân yn y cartref er mwyn gallu ymgysylltu yn effeithiol drwy’r sianel fwyaf addas. Bydd y dull hwn yn ein galluogi i ymgysylltu â’r cyhoedd yn fwy rhagweithiol a helpu i leihau risg ac yn y pen draw, i atal tanau. Bydd y manylion trylwyr am bob dinesydd sydd ar gael drwy Mosaic yn ein galluogi fel sefydliad i ddeall pa neges i’w thargedu at ba grŵp yn y boblogaeth a sut i gyflwyno’r neges honno.

Bydd Mosaic yn galluogi GTADC i ganfod unrhyw batrymau arwyddocaol rhwng tanau preswyl a math cymdeithasol-demograffig. Bydd dadansoddiad gan ddefnyddio Mosaic yn galluogi GTADC i ragfynegi lefel y risg tân yn ôl cartrefi unigol ac i roi mwy o reolaeth strategol i ni wrth ddyrannu adnoddau. Bydd Mosaic hefyd yn cynorthwyo gyda blaenoriaethu ble i gynnal ymweliadau diogelwch cymunedol a sicrhau bod negeseuon diogelwch wedi’u gosod lle bydd y bobl sy’n wynebu’r risg mwyaf yn eu gweld, mewn lleoliadau fel neuaddau bingo neu farchnadoedd lleol. Bydd negeseuon wedi’u teilwra yn sicrhau bod y gwasanaeth tân yn cyrraedd y cyhoedd mwyaf perthnasol ac yn sicrhau nad yw adnoddau’n cael eu gwastraffu ar weithgaredd cyfathrebu heb ei dargedu.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS