Trais Domestig / Troseddau Casineb 

Mae wedi dod yn gynyddol amlwg fod cyswllt agos rhwng ymosodiadau llosgi bwriadol a thrais domestig. Mae’r Uned Trosedd Tân yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner er mwyn gwneud i’r dioddefwr deimlo’n ddiogel yn eu cartref eu hunain.

Nod y prosiect yw gweithio’n agos gydag asiantaethau partner yn targedu grwpiau penodol sy’n agored i niwed (Dioddefwyr Trais Domestig a Throseddau Casineb) ac yn wynebu risg tanau bwriadol a thanau damweiniol.

Codi ymwybyddiaeth o fewn y gwasanaeth tân am y materion yn ymwneud â thrais domestig a throseddau casineb a’u harwyddocâd i’r sefydliad a’r cymunedau a wasanaethwn.

Gyda phwy allwch gysylltu?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Drais Domestig neu Droseddau Casineb cysylltwch â:

Caroline Psaila, Uned Trosedd Tân

Rhif Ffôn: 01443 232654 / 0800 731 72 87

E-bost: ATD@decymru-tan.gov.uk

Beth all y Gwasanaeth Tân ei wneud

Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref, Cynllun Dianc a Chyngor Cyffredinol.

Blwch Post

Bydd blwch post metal yn dal y rhan fwyaf o ddeunyddiau sy’n llosgi (gan gynnwys tân gwyllt) sy’n cael eu gwthio drwy’r blwch llythyron. Os caiff y blwch ei osod yn gywir a’i gynnal a’i gadw, bydd yn cau pan fydd eitem sy’n llosgi ynddo, gan gyfyngu’r cyflenwad ocsigen sy’n bwydo’r fflamau. Mae blychau llythyron a blychau post chwyddedig hefyd ar gael, sydd â’r fantais ychwanegol o ddal unrhyw gyflymydd hylif (megis petrol) sy’n cael ei roi drwy’r agoriad.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw trosedd casineb?

1. Caiff 'trosedd casineb' ei ddiffinio fel unrhyw drosedd sy’n cael ei chyflawni yn erbyn person neu eiddo sy’n cael ei hysgogi gan gasineb y troseddwr tuag at rywun oherwydd eu:

  • hil, lliw, tarddiad ethnig, cenedl neu darddiad cenedlaethol
  • crefydd
  • rhyw neu hunaniaeth rywiol
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • anabledd

Mae troseddu yn gallu digwydd mewn ffurfiau amrywiol gan gynnwys; ymosodiadau corfforol, bwlio yn yr ysgol neu yn y gwaith, graffiti ymosodol, llythyron a galwadau sarhaus, ac wrth gwrs llosgi bwriadol.

2. Sut mae hyn yn effeithio ar y Gwasanaeth Tân ac Achub?

Mae nifer o’r tanau bwriadol yr ydym yn eu hymladd wedi’u hysgogi gan gasineb

Yn amlwg, mae’n hyn yn peryglu bywydau ac eiddo ac mae ymddygiad o’r fath yn ofnadwy. Hefyd, mae’r gwasanaethau brys yn aml yn derbyn galwadau tân ffug maleisus sy’n arwain atom yn anfon injans tân i gartrefi pobl nad oes arnom angen ein help.

Fe allai hwn ymddangos i fod y ddigon diniwed, ond mae gwneud hyn yn gallu cynhyrfu’r dioddefwyr yn fawr iawn, ac mae hefyd yn tynnu’r peiriannau tân achub bywyd oddi wrth ymateb i danau gwirioneddol.

Felly, mae’r troseddwyr hyn yn peryglu ein bywydau ni oll a hefyd;

Dydyn nhw ddim yn poeni!

3. Beth mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ei wneud am ‘drosedd casineb’?

Mae’r Uned Trosedd Tân yn cynnal ymgyrchoedd yn y cyfryngau ac yn cynnig arweiniad i’r cyhoedd pan fydd ganddynt bryderon am risg llosgi bwriadol neu droseddau casineb eraill.

Rydym yn gweithio gyda’r Heddlu i sicrhau dull cydlynol o ddelio â’r mater hwn a rhannu adnoddau. Rydym yn gweithio gyda ‘Cymorth i Ddioddefwyr’ a’r Fan Bobi er mwyn gwneud cartrefi pobl sy’n agored i niwed yn llefydd mwy diogel i fyw.  

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cofnodi ac yn dadansoddi troseddau casineb yn ymwneud â thân er mwyn gallu canolbwyntio ar ein gweithgareddau a’n gwaith gyda’n partneriaid i fynd i’r afael â’r broblem hon.

             Cysylltwch â ni

 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am Drais Domestig neu Droseddau Casineb cysylltwch â:

Caroline Psaila, Uned Trosedd Tân

Rhif Ffon: 01443 232654 / 0800 731 72 87

E-bost: ATD@decymru-tan.gov.uk

 

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/4/2016
SWFRS