Beiciwr i Llawr 

Arf addysgiadol ac ymgysylltiol a anelir yn bennaf at y gymuned beiciau modur yw’r cwrs Beiciwr i lawr, gyda ffocws ar gyfrannu at leihau nifer y rhai a leddir ac a anafwyd yn ddifrifol, gan gynnwys beicwyr modur yn ardal GTADC, ac fe'u darperir gan Ymladdwyr Tân Gweithredol.

Mae'r cwrs yn cynnwys tri modiwl:

  • Rheoli Lleoliad Damwain
  • Cymorth Cyntaf
  • Gwyddor cael eich gweld

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth well i gyfranogwyr o beth i'w wneud os dônt ar draws gwrthdrawiad traffig ar y ffordd a sut i'w reoli'n ddiogel.

Mae'r cwrs hefyd yn hyrwyddo cyrsiau sgiliau gyrru dyrchafedig mewn cydweithrediad ag asiantaethau partner diogelwch ar y ffyrdd eraill.

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim ac, wedi cyflawni'r cwrs, bydd y cyfranogwyr yn cael tystysgrif presenoldeb a phecyn Cymorth Cyntaf am ddim.

Bydd dyddiadau'r cwrs ar gael ar wefan y Sefydliad a thrwy law ein tudalen Facebook.

Bydd y sawl sydd â diddordeb yn medru archebu llefydd ar y cwrs drwy law ein cyfeiriad e-bost info@bikerdowncymru.org.uk wedi cyhoeddi dyddiadau'r cyrsiau hyn.

Cwrs

Gorsaf Dân ac Achub Canolog Caerdydd - Dydd Llun 12 Rhagfyr - 18:30 - 21:30

Testimonials

"Diolch am gynnal cwrs mor ardderchog. Cafodd ei baratoi a'i gyflwyno'n dda gan bobl gyfeillgar, agos atoch a gwybodus. Roedd y gwaith dosbarth yn berthnasol ac addysgiadol. Agweddau ymarferol adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR); Roedd brysbennu a rheoli clwyfau a thynnu helmed ar leoliad digwyddiad yn amhrisiadwy."Gallaf gymeradwyo'r cwrs hwn yn fawr i feicwyr eraill.

Yn gywir Anne Llewellyn-Edwards

"Helo fechgyn. Roedd rhaid i mi eich hysbysu y mynychais y cyntaf o'r Cyrsiau Cymorth Cyntaf Beiciwr i Lawr yng Ngorsaf Dân Canol Caerdydd a gynhelir gan Marc Bolton. Rhaid i mi gyfaddef ei fod yn gwrs nos arbennig gydag ef a gweddill y tîm. Roedd hi'n ddigwyddiad dysgu anffurfiol hynod gyfeillgar. Roedd dysgu gan wŷr sydd nid yn unig yn achub ein bywydau, ond yn reidio beiciau hefyd yn ei gwneud hi'n fwy meddylgar. Arweiniodd y sesiynau theori at rannu safbwyntiau diddorol, ac yna roedd trosglwyddo'r theori honno i ddysgu arbrofol yn hynod ddefnyddiol, a thrwy hynny, beth dwi'n ei olygu yw cafodd y teimlad o gael fy helmed ei dynnu i ffwrdd gael effaith wirioneddol. Er fy mod, yn amlwg, yn ymwybodol, dyrchafodd y profiad y dysgu’n fawr. Roedd cael gwybod am yr ap CPR ar gyfer ffonau hefyd yn oleuedig a defnyddiol. Pam nad ydy'r math hwn o wybodaeth ar gael yn ehangach? Eto, wedi darganfod y wybodaeth sydd ar gael ar gefn yr arwyddion gyrru'n ddiogel, mae'n syfrdanol na chaiff hwn ei hadnabod yn ehangach. Dwi'n gwerthfawrogi'n fawr yr holl waith caled a'r ymdrech a wnaed gennych i'n cynorthwyo i ddod yn reidwyr gwell. Gobeithio bydd hwn yn gwrs na fydd unrhyw un yn gorfod rhoi ar waith, ond bydd cael mwy o 'arfau' wrth law wastad yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Hwyl fechgyn, byddaf yn cymeradwyo hwn i gynifer ag y medraf."

Cofion gorau a diolch yn fawr iawn i bawb.

Michelle


"Helo, Mynychais gwrs ardderchog heno yng Ngorsaf Dân Canol Caerdydd a gynhaliwyd gan Marc Bolton a'i dîm.
Hynod gynhwysfawr, ac er fy mod i'n gyn heddwas, roedd amryw o bwyntiau nad oeddwn wedi ystyried mewn perthynas â rheoli lleoliad digwyddiad. Yn enwedig, gwerthfawrogais y cyngor a roddwyd ar sut i dynnu helmed yn ddiogel oddiar claf nad oedd yn anadlu. Roedd gan bob aelod o'r grŵp gyfle i ymarfer hwn, ynghyd ag adfywio. Gwerth chweil iawn, a dwi wedi'i gymeradwyo ef i bawb yn fy nghlwb beiciau modur, www.curvyriders.co.uk, clwb beicio cenedlaethol i ferched yn unig. Hefyd, diolch am y rhodd am ddim hynod dderbyniol ac annisgwyl sef cit Cymorth Cyntaf - hefyd wedi'i werthfawri'n fawr!"

Sue McDonagh

 

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/11/2016
SWFRS