Mathau o ddigwyddiadau  

Diffinnir digwyddiadau fel:

  • Tanau cynradd (FDR1)
  • Tanau eilaidd (FDR3)
  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig (GGA)
  • Galwadau Tân Ffug
  • Simdde

Tanau cynradd (FDR1)

Tanau eiddo, er enghraifft: anheddau (gan gynnwys tai symudol a charafannau); cerbydau; ysgolion; ysbytai; storio awyr agored, offer a pheirianwaith; strwythurau awyr agored (gan gynnwys blychau post a phontydd); coedwigaeth; a phob tân sydd â phobl anafedig, achubiadau neu ddiangfeydd ynghlwm. Nid yw’n cynnwys adeiladau gweigion neu gerbydau gweigion

Tanau eilaidd (FDR3)

Tanau nad ydynt yn ymwneud ag eiddo, er enghraifft: tir glaswellt; ysbwriel; adeiladau gweigion unigol; cerbydau gweigion unigol

Galwadau Gwasanaeth Arbennig (GGA)

Mae’r rhain yn cynnwys: gwrthdrawiadau trafnidiaeth ffordd (gan gynnwys rhyddhau pobl wedi’u hanafu); rhyddhau/achub pobl/anifeiliaid; yn delio gydag arllwysiadau a gollyngiadau; digwyddiadau gorlifo; darpariaeth ddŵr; a symud/achub gwrthrychau

Galwadau Tân Ffug

Gall y rhain fod yn Alwadau Tân Ffug gyda Bwriad Da (CBD) – fel arfer (ond nid bob tro) wedi’u derbyn gan aelodau o’r cyhoedd neu wasanaethau eraill; Galwadau Tân Ffug gyda Bwriad Maleisus (GBM) – galwadau ffug; neu Larymau Tân Awtomatig (LTA) – achoswyd gan gychwyn amhriodol o’r larymau

Simdde

Yn ymwneud â simneiau o fewn anheddau ac adeiladau eraill a feddiannwyd

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/9/2011
SWFRS