Darparu Hyfforddiant 

Mae’r adran hon yn ymdrin â gweithgareddau hyfforddiant craidd y Gwasanaeth sy’n cynnwys:

  • Ysgol Hyfforddeion – Bydd pob hyfforddai newydd yn mynychu cwrs hyfforddi 12 wythnos a oruchwylir gan yr adran Darparu Hyfforddiant.
  • Ysgol Gyrru – Yn ymdrin â phob agwedd ar hyfforddi gyrwyr yn y Gwasanaeth
  • Achub Technegol – Yn ymdrin ag achub â rhaff, achub dŵr, achub anifeiliaid yn ogystal â hyfforddiant gwrthdrawiadau ar y ffyrdd.
  • Offer Anadlu – Yn ymdrin â hyfforddiant ymddygiad tân, hyfforddiant awyriad pwysedd cadarnhaol a gwyddoniaeth tân.
  • Dimensiwn Newydd – hyfforddiant gwydnwch.

Darparu Hyfforddiant

Mae’r adran darparu hyfforddiant yn gyfrifol am ddarparu’r holl hyfforddiant rôl benodol i staff gweithredol.

Hyfforddiant Cychwynnol
Mae’r tîm Hyfforddiant Cychwynnol yn datblygu a darparu hyfforddiant i ymladdwyr tân wrth gefn ac amser llawn. Mae’r rhaglen hyfforddiant cychwynnol wedi ei hachredu gan BTEC ac yn cynnig hyfforddiant sy’n cwrdd â modiwlau datblygu’r ymladdwyr tân a safonau galwedigaethol cenedlaethol – IPDS. Cynigir yr hyfforddiant hwn naill ai’n fodiwlaidd neu fel cwrs 12 wythnos.

Hyfforddiant Offer AnadluHyfforddiant Offer Anadlu
Mae’r tîm Offer Anadlu yn cynorthwyo i sicrhau bod holl wisgwyr offer anadlu'r gwasanaeth yn cael yr hyfforddiant priodol yn ystod eu cyfnod cychwynnol o 10 diwrnod neu yn ystod ailgymhwyso ar ôl dwy flynedd. Ar ben hyn, cynhelir seminarau cyson gyda chyfarwyddwr y rhwydwaith i sicrhau eu bod yn gwybod y diweddaraf ynghylch protocolau a gweithdrefnau.

Mae’r tîm hefyd yn hwyluso hyfforddiant tân adrannol, gan gynnwys fflachio drosodd, ôl-ddrafft a thechnegau oeri nwy mewn amryw o leoliadau yn Ne Cymru.

Maent yn arwain y ffordd mewn tactegau ymladd tân a defnyddio awyriad pwysedd cadarnhaol ar ffurf rhaglen am y defnydd tactegol ar wyntyllau yn y cam ymosodol ar ymladd tân.

Hyfforddiant Gwrthdrawiadau ar y FfyrddHyfforddiant Gwrthdrawiadau ar y Ffyrdd 
I gynorthwyo i leihau marwolaethau ac anafiadau difrifol ar ffyrdd De Cymru mae’r adran yn cyflwyno hyfforddiant tri cham yn y ganolfan (cychwynnol, technegydd a hyfforddwr). Mae’r rhain yn sicrhau bod pob ymladdwr tân yn cyfrannu at y fenter hon yn ystod y cyfnod ymyrrol ar ddigwyddiadau i sicrhau bod y personél sydd wedi hyfforddi orau â’r offer gorau ar yr adeg iawn.

Achub â RhaffAchub â Rhaff
Mae’r tair gorsaf ‘Achub â Rhaff’ (Malpas, Y Barri a Glyn Ebwy) yn cael eu harchwilio bob chwe mis gan yr adran hyfforddi i sicrhau eu bod yn cynnal medrusrwydd. Ar ben hyn, cynigir cyrsiau cychwynnol o bythefnos yn y gorsafoedd hyn i staff newydd.

Achub Dŵr
Mae’r cam cyntaf ar hyfforddiant achub dŵr, “Ymwybyddiaeth o Ddŵr”, wedi ei gynnal ar draws y sefydliad. Bydd y cam nesaf yn cynnwys defnyddio offer yn y mwd, defnyddio cychod a rhaffau dros ddŵr.

Achub/Ymwybyddiaeth Anifeiliaid MawrAchub/Ymwybyddiaeth Anifeiliaid Mawr
Mae Porth Caerdydd wedi ei chydnabod yn ganolfan ragoriaeth mewn perthynas â hyfforddiant achub anifeiliaid mawr. Cyflwynir cam cyntaf yr hyfforddiant achub anifeiliaid mawr mewn partneriaeth â Choleg Amaethyddol Brynbuga.

Hyfforddiant Gyrwyr
Mae’r tîm Gyrru yn cynorthwyo’r sefydliad i sicrhau bod holl yrwyr y Gwasanaeth Tân ac Achub yn gymwys i yrru a gweithredu cerbydau’r Gwasanaeth. Maent yn gyfrifol am gyflwyno seminarau wedi eu hanelu at godi ymwybyddiaeth o faterion gyrru penodol fel gyrru economaidd i yrwyr mewn lifrai a heb lifrai.

Trafnidiaeth
Mae’r tîm darparu hyfforddiant yn cyfrannu at ddatblygu datrysiadau hyfforddi i ymladd tân ar longau, rheilffyrdd ac awyrennau. Mae dau fodiwl hyfforddi wedi eu datblygu’n ddiweddar i gynnig hyfforddiant theori ac ymarferol i reolwyr goruchwylio allweddol mewn digwyddiadau sy’n cynnwys llongau ac awyrennau.

Dimensiwn NewyddDimensiwn Newydd
Mae’r adran Dimensiwn Newydd yn hwyluso hyfforddiant Gwisg Gwarchod Anadlu Personol, hyfforddiant wagen fforch godi a hyfforddiant gyrwyr ar bob cerbyd Dimensiwn Newydd a chwilio ac achub trefol.

Tân Gwyllt
Maes gwaith cymharol newydd i’r tîm darparu sy’n cefnogi’r sefydliad wrth ddatblygu hyfforddiant ‘Tân Gwyllt’ i bob lefel y tîm rheoli gweithredol.

Manylion Cyswllt

Darparu Hyfforddiant
Gary Davies (Pennaeth Ysgolion)
Ffôn: 01443 232940

Datblygiad Personol
Temp Group Manager
Ffôn: 01443 232944

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS