Systemau Gwybodaeth Mewn Cerbydau 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymateb i fwy na 60,000 o alwadau brys bob blwyddyn o danau i ddamweiniau cerbydau, o weithrediadau achub i arllwysiadau cemegol.

Mae’n hanfodol bod diffoddwyr tân sy’n mynd i’r fath amrywiaeth o ddigwyddiadau yn gallu cael mynediad at gymaint o wybodaeth â phosibl sy’n ymwneud â’r alwad.

Er bod llawer o’r wybodaeth hon ar gael ar Fewnrwyd y Gwasanaeth trwy’r Ystafell Reoli ac mewn dogfennau papur, nid yw’n ymarferol bob amser i ddiffoddwyr tân gael mynediad at y wybodaeth hon wrth deithio i ddigwyddiad neu wrth ymdrin ag un.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi gosod systemau cyfrifiadurol soffistigedig yng nghab gyrru pob cerbyd tân rheng flaen, 80 i gyd, sy’n cynnwys cyswllt gwybodaeth diwifr i sicrhau y gall diffoddwyr tân gael gwybodaeth amser real a gedwir ym mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac Achub.

Mae’r Systemau Gwybodaeth Mewn Cerbydau (SGMC) hyn yn cynnwys sgriniau-cyffwrdd cryf, sy’n galluogi diffoddwyr tân i gael mynediad at doreth o wybodaeth a allai achub bywyd - gan gynnwys cynlluniau adeilad a chynlluniau risg, manylion dylunio’r mwyafrif o geir a gynhyrchwyd rhwng 1990 a 2003, mapiau ffordd a phriodweddau a risgiau sy’n gysylltiedig â mwy na 30,000 o sylweddau cemegol – a hynny’n uniongyrchol o gab gyrrwr y cerbyd tân.

Mae peiriant argraffu cyfrifiadurol ym mhob cab er mwyn i’r dynion tân allu cael copi caled o’r wybodaeth ar y ffordd i’r digwyddiad neu yn ystod digwyddiad.

Cedwir yr holl wybodaeth ar system Fewnrwyd ganolog, fel y gellir ei chyrchu gan ddefnyddwyr symudol a defnyddwyr Cyfrifiadur Personol yn y Gorsafoedd Tân sy’n galluogi i wybodaeth, fel gweithdrefnau gweithredu safonol, gael ei diweddaru yn rheolaidd o un safle’n unig.

Er mwyn darparu cyswllt diwifr i’r SGMC, bu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cydweithio â’i darparwr TG, Computacenter, Imass, Trinity Expert Systems a Vodafone, a gafodd y dasg o roi’r dechnoleg gywir ar waith i drosglwyddo’r wybodaeth i’r cabiau.

Un o’r prif ystyriaethau oedd sicrhau bod y dechnoleg yn ddigon cadarn i ddarparu cyswllt parhaus rhwng ffynhonnell y wybodaeth a chab y cerbydau tân ac y gallai’r systemau eu hunain wrthsefyll amodau gwaith gwahanol y diffoddwyr tân.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS