Achub Anifeiliaid Mawr 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymateb i dros bedwar deg digwyddiad o ‘achubiadau anifeiliaid mawrion’ bob blwyddyn.  Mynychodd rheolwyr o blith Tîm Adolygu a Datblygu Gweithredol y Gwasanaeth ddetholiad o’r digwyddiadau hyn fel rhan o’u cylch gwaith i fonitro gweithgarwch gweithredol ac adnabod ardaloedd o gryfder a datblygiad.

Cafwyd adolygiad o bolisïau, ymatebion, offer a hyfforddiant y Gwasanaeth sy’n sicrhau ymhellach arferion gwaith mwy diogel mewn digwyddiadau i bersonél ac anifeiliaid ill dau.

Sefydlwyd Tîm Prosiect Anifeiliad Mawrion, ac ennillwyd gwybodaeth gwerthfawr drwy gydweithio ag amryw o Wasanaethau Tân ac Achub oedd yn medru rhannu ‘arfer da’ ac ‘arfer nodedig’.  Ymhlith rhain oedd Swyddi Hampshire, Caint a Dwyrain Sussex.

Ceisiwyd am gyngor, cyfarwyddyd a gwybodaeth broffesiynol gan sefydliadau eraill fel yr RSPCA, Cymdeithas Ceffylau Prydain a Chymdeithas Milfeddygon Ceffylau Prydain.  Profodd y cyngor proffesiynol ac arbenigol hwn yn amhrisiadwy.


Hyfforddi

Rhoddwyd hyfforddiant ac offer arbenigol oedd wedi’u cyfoethogi i griwiau tair gorsaf, sef Penybont, Malpas a Glyn Ebwy.  Dewiswyd y lleoliadau hyn yn dilyn astudiaeth gwybodaeth ystadegol a gwasgariad daearyddol o Ddigwyddiadau Anifeiliaid Mawrion dros gyfnod o dair blynedd.  Yn ychwanegol, mae’r gorsafoedd hyn mewn lleoliadau da a medrant ddarparu gwasgariad strategol ar draws ardal De Cymru.

Mynychodd personél o’r gorsafoedd hyn fodiwl Ymwybyddiaeth/Achub Anifeiliaid sy’n para tridiau.
Cynhelir deuddydd cynta’r cwrs yng nghampws Brynbuga, Coleg Gwent lle bydd y criwiau yn derbyn cyfarwyddyd ac yn ennill profiad ymarferol ac ymgyfarwyddyd â delio ag amrywiaeth o anifeiliaid mawr. Mae Achubwyr hefyd yn ennill profiad, yn aml iawn am y tro cyntaf, ac ymwybyddiaeth estynedig o ymddygiad tebygol anifail a’i ymateb pan fydd yn destun achos o drawma.

Darperir y trydydd diwrnod yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Yma, caiff criwiau hyfforddiant gan hyfforddwyr y Ganolfan am dechnegau achub diogel ac ymarferol gan ddefnyddio’r offer achub a gwarchod personol a gafwyd yn ddiweddar.

Roedd pwrcasiad “Lucky”, model maint llawn o geffyl wedi’i wneud o rwber o’r Amerig, yn ychwanegiad gwerthfawr i’r adnoddau hyfforddi.  Defnyddir y model hwn ym mwyafrif y senarios hyfforddi.

Mynychodd aelodau o’r RSPCA a milfeddygfeydd lleol ddiwrnodau hyfforddi i arsylwi ac ennill dealltwriaeth o’r technegau a’r gweithdrefnau diogelwch bydd y Criwiau Achub Anifeiliaid yn eu gweithredu yn ystod digwyddiadau.
Derbyniodd yr holl orsafoedd eraill Becyn Hyfforddi Ymwybyddiaeth/Achub Anifeiliaid fel hyfforddiant parhaol, sy’n cynnwys CD hyfforddi. Bydd y pecyn hwn yn amlinellu gweithredoedd cadarnhaol y medrant ymgymryd â hwy ar leoliad y digwyddiad tra byddant yn disgwyl mynychiad y Criwiau Achub Anifeiliaid Mawrion wedi’u neilltuo.
Uned Godi Arbennig

Ychwanegwyd Uned Godi Arbennig i’r fflyd weithredol, atodiad pellach i’n gallu achub technegol mewn digwyddiadau lle bydd angen offer codi mecanyddol neu angorfa symudol uchel. Mae’r Uned yn cynnwys cerbyd Unimog 4x4 sydd â chraen HIAB, a’r cyfarpar sy’n angenrheidiol i gynnal codiadau fertigol ac achubiadau anifeiliaid mawrion.

Lleolir yr Uned Godi Arbennig yn Uned Achub Technegol, Malpas. Fe’i ymfyddinir â chriw o ddau ac mae’n ffurfio rhan o Fynychiad Rhagordeiniedig pob Achubiad Anifeiliaid Mawr.

Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA)
Caiff yr RSPCA eu hysbysu am bob digwyddiad sy’n ymwneud ag anifeiliaid gan yr Adran Reolaeth Tân. 
 

 

 

 

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/4/2012
SWFRS