Cerbyd Tywyll 

Mae’r rhaglen Dimensiwn Newydd wedi cyflwyno gallu Darganfyddiad, Adnabyddiaeth a Monitro (DAM) mewn lleoliadau strategol ar draws Cymru a Lloegr.

Nodau gweithredol

Nod DAM yw darparu gallu i ddigwyddiad cenedlaethol mawr, yn cynnwys deunyddiau cemegol, biolegol, radiolegol neu niwclear neu ddeunyddiau peryglus gwirioneddol neu bosibl.  Bydd y cyflwyno’n cynyddu gallu GTA, gwella diogelwch ymladdwyr tân a gwella’r gwasanaeth a gynigir i’r cyhoedd.

DAM – cerbydau a hyfforddiant

Mae cerbydau ac offer DAM wedi’u caffael ac mae hyfforddiant cychwynnol bron â gorffen.  Bydd cyfanswm o 18 o gerbydau DAM ar gael yn weithredol mewn lleoliadau strategol ar draws Cymru a Lloegr.  Mae pob tîm DAM yn cynnwys cyfartaledd o 12 o swyddogion deunyddiau peryglus, wedi’u hyfforddi i ddefnyddio’r holl set o offer.  Byddan nhw’n cynnig gallu ymateb i feysydd allweddol ledled y wlad yn adegau cynnar iawn digwyddiadau deunyddiau cemegol, biolegol, radiolegol neu niwclear neu ddeunyddiau peryglus posibl neu wirioneddol.  Mae’r cerbydau DAM wedi’u dylunio a’u hadeiladu’n benodol i fodloni gofynion Dimensiwn Newydd a GTA.  Bydd pob cerbyd DAM yn cynnwys:

 • set o offer darganfyddiad, adnabyddiaeth a monitro;
 • dewis o systemau cyfathrebu cadarn;
 • ffonau lloeren;
 • offer trosglwyddo data;
 • cyfleusterau trydanu batris; ac
 • anemomedr i bennu cyflyrau gwynt lleol.

Dyluniad cerbyd

Mae’r cerbyd DAM wedi’i seilio ar fan sail olwynion hir â chefn uchel.  Mae blaen y cerbyd yn gaban criw tri pherson, gyda systemau cyfathrebu a goleuadau cerbyd GTA modern, ac ataliaeth ychwanegol ar ffurf system ffôn lloeren  Mae canol y cerbyd wedi’i adeiladu i ffurfio amgylchedd swyddfa, i ddarparu systemau cyfathrebu ychwanegol a chyfrifiadur i gynghorwyr DAM ar gyfer dadansoddi gwybodaeth sampl.  Bydd y systemau cyfathrebu’n ataliol, er mwyn galluogi mynediad at gefnogaeth wyddonol i’r cynghorwyr DAM yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd rhagweladwy.  Mae hyn yn hanfodol er mwyn hysbysu penderfyniadau gweithredol allweddol, gan gynnwys datblygu system ddiogel o waith ar gyfer y GTA ac asiantaethau eraill.

Offer ar y cerbyd

Mae cefn y cerbyd yn ffurfio ardal storio offer ar gyfer siwtiau nwyglos, offer anadlu, offer dadlygru a goleuadau ar olygfa.  Y nod yw i’r cerbydau fod yn hunangynhaliol i raddau helaeth o ran offer.  Mae hyn wedi arwain at ddatblygu strwythur dadlygru ymladdwyr tân addasedig (MD4), ychydig yn llai o faint a phwysau na’r strwythur a ddefnyddir ar Unedau Ymateb i Ddigwyddiadau.  Mae strwythur MD4 yn gallu cefnogi proses ddadlygru gweithredwyr yn ddiogel, yn gyson â gweithdrefnau a phrotocolau cenedlaethol.

Darganfod a dadansoddi difwynwyr

Mae darganfyddiad, adnabyddiaeth a monitro sylweddau’n broses ddilyniannol.  Bydd set o offer DAM yn darparu’r gallu i ddarganfod a dadansoddi ystod o gemegion a geir ar ffurfiau neu ystadau gwahanol, gan greu amrywiaeth o beryglon gwahanol.  Mae’r amrywiaethau hyn yn creu heriau arwyddocaol wahanol sy’n effeithio ar benderfyniadau a chanlyniadau gweithrediadol.  Defnyddir offer a phrosesau DAM i ddarganfod ac adnabod nwyon ac anweddau, solidau (gan gynnwys powdrau), hylifau, deunyddiau radiolegol a pheryglon biolegol.  Hefyd mae gan yr offer y potensial i asesu crynodiad anweddau neu nwyon yn yr aer.  I gefnogi’r broses hon, darparwyd offer ychwanegol i fonitro’r peryglon gweithredol ac amgylcheddol y deuir ar eu traws yn ystod proses DAM, fel y gall y gweithredwyr gynnal system waith ddiogel ac effeithiol.

Offer DAM ar waith

Dyluniwyd offer DAM i’r cynghorwr DAM a’r tîm cefnogol fynd ag ef i mewn i’r ardal beryglus wrth wisgo offer amddiffynnol personol (PPE) priodol, offer amddiffynnol anadlu (RPE) ac offer monitro.  Bydd y wybodaeth a geir o ddadansoddiad ac adnabyddiaeth y sylwedd yn cael ei defnyddio i gadarnhau:

 • PPE ac RPE priodol ar gyfer ymatebwyr yn gweithio mewn ardaloedd cylchfa boeth;
 • lefelau a hydoedd datguddiad;
 • mesurau cymorth cyntaf;
 • ardaloedd sydd wedi’u hamgylchynu;
 • anghenion ar gyfer trin anafusion wedi digwyddiad; a
 • gweithdrefnau ar gyfer asiantaethau ymateb a’r cyhoedd.

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/9/2011
SWFRS