Argyfyngau Sifil 

Nid yw cynllunio ar gyfer argyfyngau yn rhywbeth newydd i'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn datblygu ac adolygu cynlluniau'n barhaus er mwyn bodloni'i holl ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004, Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Sylweddol 1999, Rheoliadau Diogelwch Piblinellau 1996, a Rheoliadau Ymbelydredd (Parodrwydd Argyfyngau a Gwybodaeth i’r Cyhoedd) 2001.

Mae pob Gwasanaeth Tân ac Achub yn cyflawni'i gyfrifoldeb statudol wrth baratoi a chynnal cynlluniau argyfwng gofynnol ar sail y blaenoriaethau a nodir ar Gofrestr Risg Cymunedol ei Fforwm Lleol Cymru Gydnerth. Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub i gyd yn trefnu a hwyluso hyfforddiant ac ymarferion unigol ac aml-asiantaethol, er mwyn sefydlu proses brofi a dilysu gadarn. Mae hyn yn galluogi cynlluniau a dulliau gweithredu'r asiantaeth ymateb i ategu'i gilydd ac i'r asiantaethau ennyn gwell dealltwriaeth o'u swyddogaethau, cyfrifoldebau a'u galluoedd ei gilydd, er mwyn diogelu pobl a chymunedau De Cymru.

Mae'r Ddeddf Argyfyngau Sifil wedi creu fframwaith generig sy'n gosod cynllunio ar gyfer argyfyngau wrth wraidd diogelwch sifil yn y Deyrnas Unedig. Mae'r dyletswyddau newydd o dan y Ddeddf wedi darparu gofyniad cyfreithiol sy'n gwella'r cydweithrediad rhagorol sydd wedi bodoli dros nifer o flynyddoedd rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gwasanaethau brys eraill, Awdurdodau Lleol a'r Asiantaethau Iechyd. Yn ogystal, mae'n dwyn ynghyd, mewn trefniant ffurfiol, cydweithrediad nifer o sefydliadau eraill sy'n chwarae rhan hanfodol yn ystod ac yn sgîl unrhyw argyfwng sylweddol a allai ddigwydd yn Ne Cymru.

Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru a De Cymru) yn sicrhau cydweithrediad effeithiol gyda'r holl bartneriaid ymateb wrth ddarparu cynrychiolaeth briodol ar Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a'u Gweithgorau priodol. Mae hyn yn sicrhau bod Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru'n hollol barod, fel rhan o ymateb aml-asiantaethol, i ddelio'n effeithiol ag amrywiaeth eang o argyfyngau.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn caffael ac yn darparu offer ychwanegol fel pympiau cyfaint uchel, unedau diheintio torfol, cyfleusterau synhwyro a monitro, ac unedau chwilio ac achub trefol, i holl Wasanaethau Tân ac Achub Cymru fel rhan o Raglen Galluoedd Argyfyngau Sifil y Deyrnas Unedig. Bydd hyn yn gwella cynllunio a gwydnwch y Gwasanaeth Tân ac Achub wrth wella'r gallu i ddarparu ymateb effeithiol a pharhaus i ddigwyddiadau trychinebus sylweddol lleol neu genedlaethol.

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 12/9/2011
SWFRS