Reidio Allan, Reidio’n Gywir 

Lansiodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ‘Reidio Allan, Reidio’n Gywir’  i gynorthwyo cadw gyrwyr beiciau modur yn ddiogel ar y ffyrdd.  Os oes ddiddordeb gennych i gymryd rhan yn ein Teithiau Arsylwi Am Ddim, darllenwch ymlaen.

  • Bydd un o’r tri aelod o’n tîm yn cwrdd â chi mewn man sydd wedi’i drefnu eisoes.
  • Byddwch yn beicio i Orsaf Dân naill ai yn Y Fenni, Brynbuga, Merthyr Tudful neu Faesteg lle cewch gyflwyniad byr dros ddiod boeth.
  • Mae’r cyflwyniad yn cynnwys Arsylwi, Peryglon ac Egwyddorion corneli.
  • Yn dilyn y cyflwyniad byddwch yn mynd ar daith arsylwi a fydd yn para tuag awr
  • Ar ddiwedd y daith cewch eich holi am eich adborth a’ch barn am y daith.

Yr hyn yr hoffwn i chi elwa o hyn yw ystyried gwella eich profiad beicio modur. Gallwch gymryd rhan mewn gweithdy BikeSafe, neu geisio hyfforddiant drwy gyrff cydnabyddedig h.y.: RoSPA, IAM, ac ati……..ond yn bwysicaf oll rydym am i chi fwynhau reidio a pharhau'n ddiogel ar ein ffyrdd

Rhaglen ar gudd- wybodaeth yw Reidio Allan, Reidio’n Gywir yn seiliedig ar ystadegau a gasglwyd gan Asiantaethau Partner a Llywodraeth Leol.

Cyflawnwyd llawer o ymchwil i'r farchnad gan Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn perthynas â'r math o feic fyddai'n cynhyrchu diddordeb, a'r Ducati 1198 oedd y beic ddaeth â'r ffactor “WAW” er mwyn goresgyn rhwystrau a chaniatáu ymgysylltiad.

Ein bwriad yw annog gyrwyr i wella eu sgiliau gyrru, ond ni fyddwn yn rhoi hyfforddiant nac yn cynnal asesiadau mewn unrhyw amgylchiadau. Byddwn yn rhoi sylwadau ar gais a byddwn yn codi ymwybyddiaeth gyrwyr am beryglon drwy adnabod peryglon ar hyd llwybrau a gynlluniwyd o flaen llawn. Y syniad y tu ôl i'r rhaglen yw annog gyrwyr i fynd ar raglenni Bike Safe, Rospa ac IAM.

Ar hyn o bryd, mae tua:

  • 80,000 o feiciau modur cofrestredig yng Nghymru
  • Mae beicwyr modur 30 gwaith yn fwy tebygol o farw ar y ffyrdd na gyrwyr ceir
  • Ar gyfartaledd, mae 28 beiciwr yn marw ar ffyrdd Cymry bob blwyddyn.

Mae Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent ill dau yn ymwybodol o'r rhesymeg y tu ôl i'r cynllun ac yn cefnogi “Reidio Allan, Reidio’n Gywir" yn llwyr.

Cyhoeddir dyddiadau cyrsiau “Reidio Allan, Reidio’n Gywir” yn fuan. 

e-bost: m-bolton@decymru-tan.gov.uk am ragor o wybodaeth 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 05/4/2017
SWFRS