Pam taw gweithredwyr rheoli tân 999 yw arwyr cudd galwadau brys 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (2016/17), derbyniodd Ystafell Rheoli Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru alwadau a oedd yn arwain at dros 17,300 o ddigwyddiadau brys; gyda 4% o'r rhai hynny i danau damweiniol mewn anheddau (TDA).

Er mai ymladdwyr tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yw'r arwyr rheng flaen yn sicrhau achubiad diogel unrhyw unigolion sy'n gaeth y tu mewn i'w cartref o ganlyniad i dân. Ond yn wir, fodd bynnag, gweithredwyr Rheoli'r Gwasanaeth ddylai cael eu hystyried fel ‘arwyr cudd’ argyfwng; gan nad dim ond man cyswllt cyntaf ydynt, ond hefyd maent yn danfon peiriannau'r Gwasanaeth i ddigwyddiadau ar draws De Cymru ynghyd â darparu cyngor goroesi tân pe adroddir unrhyw bersonau mewn tân yn y cartref.

Mewn digwyddiad diweddar yn Llanisien, Caerdydd ar y 1af o Ebrill 2017, un o weithredwyr Rheoli GTADC, Hayley Poulsom, oedd man cyswllt cyntaf Sue Ford, a oedd yn gaeth yn eu hatig ac yn methu â dianc o ganlyniad i dân a mwg trwchus o ystafell i lawr llawr. Danfonwyd pedwar peiriant tân i'r digwyddiad - Caerffili, Canol Caerdydd, Trelái a'r Eglwys Newydd - a pharhaodd Hayley ar y llinell gyda Mrs. Ford, yn rhoi cyngor a chysur goroesi tân iddi drwy'r digwyddiad.

Dywedodd Mrs. Ford am y digwyddiad a'r cymorth a roddwyd gan Hayley o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Ni allaf gofio llawer, ond ces fy synnu gan yr hyn mae pobl fel Hayley a'r ymladdwyr tân a ddaeth i'm cartref yn gwneud. Fyddwn i ddim yn fyw oni bai amdanyn nhw ac mae gan fy mhlant fam o'u herwydd. Gallwch chi amnewid pethau, ond nid oes modd amnewid pobl ac ni allaf ddiolch ddigon i’r tîm. Nhw yw'r gwir arwyr."

Dywedodd Rheolwr Grŵp Knill Baird-Murray o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, y Swyddog oedd â Gofal (SAG) o'r digwyddiad ar y 1af o Ebrill, “Gweithiodd yr holl bersonél argyfwng ar leoliad y digwyddiad yn effeithiol gyda'i gilydd i ddod â'r digwyddiad i ddiweddglo llwyddiannus. Hefyd, heblaw am lonyddwch Mrs. Ford wrth wneud yr alwad frys, yn ogystal â phroffesiynoldeb a hunanfeddiant y Gweithredydd Rheoli Tân wrth roi'r cyngor goroesi hanfodol hynny, gall y digwyddiad fod wedi cael canlyniad gwahanol iawn.

“Rhybuddiwyd Mrs. Ford i dân o ganlyniad i larwm mwg gweithiol a ataliodd nid yn unig y tân yn distrywio'r eiddo, ond hefyd gellir fod wedi achosi canlyniadau mwy difrifol neu farwol. Fel Gwasanaeth, rydym yn annog ein cymunedau i brofi eu larwm mwg yn rheolaidd, i amnewid batris pan fydd angen ac adnabod eich cynllun dianc.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n argymell os na allwch adael adeilad oherwydd lleoliad y tân, i wneud y canlynol:

• Hysbyswch y gweithredydd lle mae'r tân, sawl person sydd y tu mewn a'r math o adeilad rydych chi'n byw ynddo
• Ewch â phawb o'r adeilad i un ystafell a chaewch y drws, yn ogystal â rhwystro unrhyw fylchau ac agorwch ffenestr
• Arhoswch yn agos i'r llawr ac anadlwch yn araf - yn ogystal, cewch roi clwtyn, e.e. hances i'ch ceg
• Dywedwch wrth y gweithredydd ym mha ystafell rydych chi a disgrifiwch y mynediad gorau i chi - ceisiwch basio cymaint o wybodaeth â phosib ymlaen
• Tynnwch sylw wrth grogi rhywbeth, e.e. cynfas gwely o'r ffenestr

Bu ymchwiliad tân yn dilyn y digwyddiad, lle cafwyd fod yr achos yn ddamweiniol.
 
Am ragor o wybodaeth am Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a'i gyngor diogelwch yn y cartref, ymwelwch â www.decymru-tan.gov.uk

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 12/7/2017
SWFRS