Wythnos Diogelwch Tân Trydanol 23ain– 29ain o Ionawr 2012 

Mae Ymladdwyr Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymbil pobl i fod yn ymwybodol o beryglon socedau wedi’u gorlwytho ac offer sy’n gorgynhesu.

Wrth i Wythnos Diogelwch Tân Trydanol (Ionawr 23 - 29) fynd ar waith, mae Ymladdwyr Tân, ynghyd â’u partneriaid yn y Cyngor Diogelwch Trydanol, yn dymuno codi ymwybyddiaeth am un o achosion mwyaf tanau damweiniol mewn tai ar hyd y wlad.

Daeth offer trydanol yn hanfod o fywyd cyfoes – o oergelloedd a ffonau i dostyddion neu deledu ; mae’n anodd dychmygu sut y byddwn yn dygymod heb ychydig o hanfodion a yrrir gan drydan. A gyda’r tywydd oer diweddar, mae’n bosib y llwythwyd nifer o’r socedau â gwresogyddion a phlancedau trydan.

Fodd bynnag, y llynedd, achoswyd 163 o’r 853 o danau mewn tai yn Ne Cymru gan namau trydanol, damweiniau neu camddefnydd offer trydanol.

Dywedodd Prif Swyddog Tân dros Dro, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Huw Jakeway, “Caiff trydan ei hanwybyddu yn aml fel perygl tân, efallai oherwydd nad oes fflam – ond er nad oes fflam yn bod, nid yw hyn yn golygu nad oes perygl. Peidiwch byth â thanbrisio’r perygl rhag tân a ddaw gan drydan”

Dywedodd y Cyng Anthony Ernest, Cadeirydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Mewn cydweithrediad â’n partneriaid, rydym yn hynod o falch i gefnogi Wythnos Diogelwch Tân Trydanol ac i gynorthwyo i hyrwyddo awgrymiadau a pheryglon diogelwch trydanol”.

Prif Awgrymiadau a Pheryglon Diogelwch Trydanol
● Cadwch offer trydan yn lân ac mewn cyflwr gweithiol da a gwasanaethwch hwy yn rheolaidd
● Peidiwch byth â phrynu darn o offer trydanol heb wybod ei fod yn ddiogel i’w ddefnyddio
● Dylai offer newydd gael marc diogelwch Prydeinig neu Ewropeaidd arnynt
● Peidiwch â gadael offer trydanol mewn modd segur, onibai y’i cynllunir i gael eu cynnau’n barhaus (oergelloedd a rhewgelloedd, er enghraifft). Dylid diffodd pob offeryn wrth y plwg, ac, yn ddelfrydol, eu dadblygio, cyn mynd allan neu i’r gwely
● Trefnwch bod eich system drydanol yn derbyn gwiriad gan drydanwr cofrestredig cymwys o leiaf unwaith bob 10 mlynedd
● Sicrhewch ar bob adeg y defnyddiwch ddyfais cerrynt gweddillol (RCD) gydag offer gardd trydanol i warchod rhag sioc drydanol neu hyd yn oed drydanladdiad

ARWYDDION O BERYGL
Gwiriwch wifrau a phlygiau am wear and tear a gwifro gwallus. Mae gwifrau treuliedig neu wifrau mewnol dinoethedig yn beryglon tân.

Os sylwch ar blygiau a socedau poeth, ffiwsiau sy’n chwythu heb reswm, goleuadau’n fflachio, a marciau llosg ar socedau neu blygiau, gofynnwch i drydanwr cymwys wirio eich gwifrau.

Peidiwch â gorlwytho socedau
Peidiwch â gorlwytho socedau – defnyddiwch un plwg am bob un soced.
- Defnyddiwch addasydd ffiwsiog o fath ‘bar’ ar wifren, yn hytrach nag addasydd o fath ‘bloc’.
- Peidiwch a galluogi cyfanswm ampau holl blygiau’r addasydd i gyrraedd mwy na
13 amp (neu 3000 watt o bŵer).
- Peidiwch â phlygio addasyddion i addasyddion eraill – defnyddiwch un addasydd am bob soced.

Mae larymau mwg gweithiol yn arbed bywydau
Er lles eich diogelwch a diogelwch eich teulu, sicrhewch bod gennych o leiaf un larwm mwg ar bob llawr o’ch cartref ac y’i profir yn rheolaidd.

Pe bai tân yn digwydd, PEIDIWCH BYTH Â cheisio delio ag ef eich hun. Yn hytrach, ewch allan, arhoswch allan a deialwch 999.  

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/1/2012
SWFRS