Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n gweld dadfeiliad sylweddol mewn tanau bwriadol 


Ar draws ardal De Cymru, canfuodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) y bu gostyngiad sylweddol yn nifer y tanau a gyneuwyd yn fwriadol dros y pythefnos diwethaf.

Roedd gan Rhondda Cynon Taf (RCT) gyfanswm o 10 tân rhwng yr 20fed a'r 27ain o Ionawr 2017, o'i gymharu â llai na hanner y nifer hynny yn digwydd yn yr wythnos ddilynol (4).

Hefyd, gwelodd Caerffili ostyngiad sylweddol yn eu tanau bwriadol, gyda 18 tân yn cael eu cofnodi yn hwyr yn Ionawr 2017, o'i gymharu â dim ond 5 yr wythnos ddilynol.  Dilynodd Casnewydd, gyda'u tanau bwriadol hwythau'n gweld gostyngiad i 5 yn yr un pythefnos. Gwelodd Pen-y-bont ar Ogwr 50% o ostyngiad o fewn yr un cyfnod a gwelodd Blaenau  Gwent ostyngiad o 25% yn eu tanau bwriadol yn yr un pythefnos.

Dywedodd Rheolwr Grŵp Matthew Jones, Pennaeth yr Uned Trosedd Tân o fewn  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Mae'r gwaith caled a roddwyd wrth ymgysylltu ac addysgu ein cymunedau ynghylch llosgi bwriadol maleisus yn golygu y gwelwyd gostyngiad sylweddol gennym mewn tanau bwriadol. Cynorthwyodd waith agos yr Uned Trosedd Tân â'n cydweithwyr yn yr Heddlu, partneriaid eraill a chymunedau wrth i ni gyflawni'r gostyngiad hwn.

“Mae cynnau tân bwriadol yn cael effaith arswydus ar ein cymunedau, yn peryglu bywydau a chostio miliynau o bunnoedd bob blwyddyn, ynghyd â sugno adnoddau yn ddiangen. Byddwn yn parhau i ymdrechu i orchfygu cynnau tân bwriadol ar draws ein cymunedau a sicrhau bod De Cymru'n le diogel a byrlymus i fyw, gweithio ac ymweld â hi.”

Mae GTADC yn gweithio'n agos â'i bartneriaid yn yr Heddlu, awdurdodau lleol a Thaclo'r Tacle i rannu negeseuon, sy'n cynnwys:

• Sut yr ystyrir cynnau tân bwriadol yn drosedd ac y gallwch gael eich dedfrydu o losgi bwriadol (maleisus)
• Mae gan gynnau tân bwriadol effaith negyddol ar eich cymuned
• Rydych yn dargyfeirio Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rhag digwyddiadau difrifol bosib fel tân cartref neu wrthdrawiad traffig ar y ffyrdd

Am fwy o wybodaeth ar ein Uned Trosedd Tân, dilynwch @SWFRS_FireCrime ar Twitter.

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/2/2017
SWFRS