Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dweud “Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel", gan ddatgelu yr achosir mwy na 50% o danau preswyl gan goginio 

 


 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dweud “Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel", gan ddatgelu yr achosir mwy na 50% o danau preswyl gan goginio.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn annog cymunedau lleol i “Feddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel” ar ôl mynychu mwy na 2,000 o danau damweiniol mewn anheddau (TDA) yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Dengys ffigyrau'r Gwasanaeth o'r 2,027 TDA yn ystod 2014 - 2017, roedd mwy na hanner (51%) ynghlwm â choginio. Yn ogystal, fe wnaethant ddatgelu y derbyniwyd y nifer uchaf o alwadau i danau coginio ym Mehefin, Gorffennaf a Hydref; rhwng oriau'r nosweithiau - 4yp a 7yh.

Lansiodd y Gwasanaeth fenter yr ymgyrch haf ‘Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel’ gyda'r bwriad o addysgu cymunedau ar draws De Cymru wrth godi ymwybyddiaeth o beryglon posib coginio gartref.

Roedd 45% o'r anafiadau a ddioddefwyd mewn TDA yn deillio o ddigwyddiadau coginio. O'r anafiadau hyn a ddioddefwyd, roedd 37% yn cynnwys pobl lle'r oedd amheuaeth eu bod o dan ddylanwad alcohol a 44% ynghlwm â pherson o oed 50 neu'n hŷn.

Dywedodd Matthew Jones, Pennaeth Diogelwch yn y Cartref i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, "Fel Gwasanaeth, rydym yn parhau i fynychu nifer uchel o danau damweiniol mewn anheddau ar draws De Cymru ac mae coginio'n ffactor sylweddol.

“Mae ymgyrch ‘Meddwl yn Ddiogel, Coginio'n Ddiogel ’ ynghylch lledaenu'r neges i'n cymunedau mewn bod yn ddiogel yn eu ceginau, yn enwedig wrth goginio a dilyn rhagofalon syml er mwyn osgoi peryglon tân. Dymunwn i bobl fwynhau bod yn eu ceginau a choginio”.

“Mae profi eich larwm mwg yn rheolaidd, gan adnabod eich llwybr dianc a galw 999, oll yn gynghorion syml a all arbed eich bywyd a bywydau eich teulu mewn achos o dân. Byddwn o gwmpas dros yr ychydig fisoedd nesaf yn rhannu'r negeseuon hyn â'n cymunedau ac edrychwn ymlaen at gwrdd â phawb.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n cynnig y prif gynghorion canlynol i gadw'n ddiogel wrth goginio:

• Peidiwch byth â gadael coginio'n ddi-oruchwyliad - defnyddiwch amserydd os bydd gennych unrhyw beth yn y ffwrn
• Peidiwch byth â choginio os ydych yn gysglyd, os buoch yn yfed alcohol neu'n cymryd meddyginiaeth sy'n eich gwneud yn gysglyd
• Peidiwch byth â rhoi dŵr ar ben tân saim - defnyddiwch glawr sosban a'i dynnu o'r gwres
• Profwch eich larymau mwg bob mis a newidiwch y batris yn rheolaidd pe bai angen
• Sicrhewch fod gennych chi a'ch teulu gynllun dianc mewn lle a byddwch yn ymwybodol ohono mewn achos o dân
• Os bydd gennych dân coginio - ewch allan, arhoswch allan a galwch 999

Fel gyda'r rhan fwyaf o danau damweiniol yn y cartref, mae'n hanfodol cymryd gofal ychwanegol a pheidio â chael eich llygad dynnu wrth goginio. Am ragor o wybodaeth ynghylch cadw'n ddiogel a chynghorion diogelwch yn eich cartref, ymwelwch â www.decymru-tan.gov.uk

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 10/7/2017
SWFRS