Gorfodi perchennog busnes Rhondda Cynon Taf i dalu bron i £50,000 am fethiannau diogelwch tân 

Erlynwyd perchennog cwmni dillad o Lynrhedynnog wedi iddo bledio'n euog i 10 trosedd o dan Y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Dirwywyd Mr William Cuthbert, sy'n masnachu fel B.C. T-shirts ym Mharc Busnes Oakland, cyfanswm o £15,000 a gorfodwyd iddo dalu £32,311.47 mewn costau i'r Awdurdod Tân yn Llys y Goron Caerdydd ar yr 16eg o Fehefin 2017.

Ymwelodd Swyddogion Diogelwch Tân i Fusnesau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ag eiddo Mr Cuthbert wedi derbyn cyswllt gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch. Yng Ngorffennaf 2015, cyflwynwyd rhybudd gwahardd ar unwaith ar yr eiddo oherwydd roedd yr amodau a wynebwyd yn peri risg difrifol rhag tân.

Canfyddodd y swyddogion nifer o fethiannau diogelwch tân fyddai wedi gosod Mr Cuthbert a'i staff mewn perygl o farw neu anaf difrifol pe bai tân wedi cychwyn. Rhwystrwyd llwybrau ac allanfeydd tân gan lwythi o stoc, roedd ceblau trydan byw yn hongian o'r nenfwd ac ni fu diffoddyddion tân y busnes yn destun system gynnal a chadw priodol am amser sylweddol. Hefyd, methodd Mr Cuthbert, fel person cyfrifol y safle, â chyflawni asesiad risg tân priodol a digonol; rhywbeth sy'n ofyniad cyfreithiol.

Wrth groesawu dedfryd yr Ynad, dywedodd Christian Hadfield, Pennaeth Diogelwch Tân i Fusnesau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Nid oes boddhad wrth weld Mr Cuthbert yn cael ei gosbi am ei fethiant i ddiogelu'r eiddo hwn, ond rwy'n falch, o ganlyniad i'n gweithredoedd, yr ataliwyd digwyddiad.

"Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n gweithio'n agos â busnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau sydd mewn grym ac rydym ar gael i gynnig cyngor a chymorth ymarferol.

“Byddwn yn ymbil ar berchnogion busnes ar draws De Cymru i gysylltu â ni pe bai angen cyngor arnynt ar sut i gydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch tân a thrwy hynny leihau'r risg i'n cymunedau.

“Hefyd, gall aelodau'r cyhoedd adrodd pryderon ynghylch adeiladau a ymwelwyd ganddynt yn ardal De Cymru drwy ein galw neu drwy law ffurflen ar ein gwefan.”

Mae gwybodaeth sy'n ymwneud â gofynion y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru  www.decymru-tan.gov.uk  neu gall busnesau gysylltu â'r Adran Diogelwch Tân i Fusnesau ar 01443 232523.

 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 04/7/2017
SWFRS