Datganiad i'r Wasg - Tŵr Grenfell, Llundain 

Mewn ymateb i'r tân arswydus yn Llundain y bore yma, dywedodd Andrew Thomas, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Cyflwynwn ein meddyliau a'n cydymdeimlad i'r rhai hynny a effeithiwyd yn y tân digyffelyb hwn, a hefyd i'r ymatebwyr brys a fu'n taclo'r digwyddiad hwn.

“Fel Gwasanaeth, hoffwn gysuro ein cymunedau fod y math hwn o dân yn   brin ac y cynlluniwyd fflatiau tŵr uchel i wrthsefyll tân, atal mwg rhag gwasgaru a darparu modd o ddianc diogel.

“Rydym yn gweithio'n agos â'r sector dai ac awdurdodau lleol i sicrhau fod  ein fflatiau tŵr yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch tân. Mae'r Gwasanaeth yn gweithredu rhaglen archwilio sy'n seiliedig ar risg, yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd, a lle bo'n angenrheidiol, defnyddio ein pwerau rheoleiddiol i orfodi'r ddeddfwriaeth.

“I gefnogi ein hymateb gweithredol, mae criwiau'n ymgymryd ag ymweliadau cyfarwyddo a hyfforddiant mewn safleoedd risg uchel, sy'n cynnwys adeiladau fflatiau tŵr.

“Fel Gwasanaeth Tân ac Achub, dymunwn atgoffa pob landlord o'u cyfrifoldeb i ymgymryd ag asesiad risg tân yn unol â deddfwriaeth diogelwch tân. Dylai rhagofalon tân cyffredinol hefyd gynnwys strategaethau gwacáu.

“Corfforir unrhyw wersi a ddysgwyd o'r ymchwiliad i dân heddiw yn Nhŵr Grenfell i drefniadau cynllunio ar gyfer delio â digwyddiadau mewn adeiladau fflatiau tŵr”.

Am ragor o wybodaeth am Ddiogelwch Tân i Fusnesau, ymwelwch â www.decymru-tan.gov.uk  

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 15/6/2017
SWFRS