Ymosodiadau ar Ymladdwyr Tân De Cymru'n treblu bron mewn blwyddyn 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymuno â Thaclo'r Tacle a Heddlu a'r Comisiynydd Trosedd i daclo camdriniaeth

Gwelodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) gynnydd o 158% yn nifer yr ymosodiadau ar griwiau. Yn y 12 mis diwethaf, cododd ffigyrau o 12 i 31, gyda 9 ymosodiad yn Nhachwedd 2016 yn unig.

Bu criwiau ar hyd ardal y Gwasanaeth yn destun camdriniaeth eiriol a chorfforol a gwelwyd gwrthrychau, gan gynnwys brics a thân gwyllt, yn cael eu taflu atynt wrth iddynt ymateb i alwadau o ddigwyddiadau mewn cymunedau lleol. Mae’r ardaloedd sydd â'r nifer uchaf o droseddau'n cynnwys Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd a Chasnewydd.

Bellach, mae'r Gwasanaeth yn gweithio â Thaclo'r Tacle a Heddlu Gwent a'r Comisiynydd Trosedd i helpu lleihau nifer yr ymosodiadau a dod â throseddwyr ifanc i gyfiawnder.

Dywedodd Matthew Jones, Pennaeth yr Uned Trosedd Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Ein gwaith yw achub bywydau a diogelu eiddo, ond pan fyddwn yn ymateb i alwadau brys, y peth diwethaf bydd ein hymladdwyr tân yn disgwyl yw derbyn ymosodiad.
“Mae ymladdwyr tân yn peryglu'u bywydau i gadw cymunedau'n ddiogel ac, a dweud y gwir yn blaen, mae cael eu trin â chyn lleied o barch ar adegau yn gwbl warthus.

“Ein hagwedd yw peidio goddef yr ymosodiadau hyn ac mae'r bobl sy'n gyfrifol amdanynt yn cyflawni trosedd ddifrifol. Caiff y sawl sy'n gyfrifol eu hadrodd, eu dal ac fe delir â hwy gan ein cydweithwyr yn yr Heddlu.”

Ychwanegodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, “Mae'r ymosodiadau hyn yn gwbl annerbyniol ac ni  dderbynnir y math hwn o ymddygiad troseddol yng Ngwent.

“Mae gan bobl sy'n gweithio i'r gwasanaethau brys rolau heriol iawn a dwi'n methu'n glir â deall pam fydd unrhyw un eisiau ymosod yn gorfforol ar bobl sydd â'u pwrpas pennaf o gadw ein cymunedau'n ddiogel - mae e tu hwnt i bob rheswm.

“Cyflawnir yr ymosodiadau hurt hyn gan leiafrif bychan, ond yn anffodus maent yn peryglu cymunedau ar draws De Cymru'n ddifrifol wrth beryglu bywydau.

“Nid hwyl ddiniwed yw hon a gellir o bosib cael canlyniadau difrifol.”

Meddai Ella Rabaiotti, Rheolwr Rhanbarthol Cymru o fewn Taclo'r Tacle, “Os oes gennych unrhyw wybodaeth ar ymosodiadau yn erbyn criwiau tân yn Ne Cymru, cewch adrodd yn ddienw i'r elusen Taclo'r Tacle drwy ein ffonio ar 0800 555 111 neu drwy ein gwefan Crimestoppers-uk.org.

“Dwedwch wrthym beth y'ch chi'n gwybod, nid pwy y’ch chi.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n gofyn i gymunedau fod yn effro ac adrodd unrhyw ymosodiadau i'r heddlu neu Daclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion: 

Ffigyrau a gyfrifwyd o Ebrill 2016 - Mawrth 2017

- Roedd 15 digwyddiad yn cynnwys gwrthrychau'n cael eu taflu at Ymladdwyr Tân/beiriannau
- Roedd 10 digwyddiad yn cynnwys camdriniaeth eiriol
- Roedd 4 digwyddiad yn cynnwys gweithredoedd ymosodol arall
- Roedd 1 digwyddiad yn cynnwys camdriniaeth gorfforol
- Digwyddodd 1 digwyddiad y tu allan i ardal y Gwasanaeth dros y ffin


 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/6/2017
SWFRS