Cymrwch Dacsi - Nid ein Cwch 

 

Ar Ddydd Gwener, y 17eg o Orffennaf, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) mewn cydweithrediad â'u sefydliad partner Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) yn lansio ymgyrch amlgyfrwng cignoeth.

Y bwriad yw codi ymwybyddiaeth o'r nifer uchel o ddigwyddiadau boddi damweiniol sy'n digwydd ar hyd a lled De Cymru a gostwng nifer y digwyddiadau dŵr o gwmpas afonydd a glannau De Cymru, ond yn arbennig o amgylch Morglawdd Bae Caerdydd a'r Afon Taf.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mynychodd badau achub a chriwiau GTADC a'r RNLI  nifer o ddigwyddiadau lle llithrodd unigolion – oedolion ifanc gwrywaidd yn bennaf -  a disgyn i'r dŵr wrth Forglawdd Bae Caerdydd ac Afon Taf,  yn aml wedi iddynt yfed alcohol. 

Nod yr Ymgyrch Diogelwch yn y Dŵr hwn yw rhybuddio unigolion o beryglon cerdded gerllaw afonydd a glannau  – yn enwedig wedi yfed alcohol, gyda'r neges ei fod yn well ‘Cymryd Tacsi – Nid Ein Cwch’ – felly'n annog pobl i deithio adref yn ddiogelach wedi noson allan ac osgoi ardaloedd peryglus lle gall digwyddiadau boddi marwol a heb fod yn farwol ddigwydd.

Fel rhan o'r ymgyrch hon, bydd GTADC a'r RNLI yn cynnal digwyddiad lansio ar Ddydd Gwener y 17eg  o Orffennaf, rhwng 6 - 9 yr hwyr. Yn ystod y digwyddiad, lleolir cwch achub GTADC gyda thîm hyrwyddo wedi'u gwisgo mewn siwtiau sych achub GTADC dilys a fydd yn lledaenu negeseuon yr ymgyrch ac yn dosbarthu ychydig o roddion hefyd!  Bydd aelodau staff o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub hefyd yn bresennol i ymgysylltu a rhyngweithio â'r cyhoedd.

Yn ogystal, bydd 'Hysbysfeic’ yn denu pobl i'r ardal lansio, yn darlledu hysbyseb radio'r ymgyrch ac yn dosbarthu rhoddion am ddim hefyd gan yr RNLI.

'Smot tacsi' cystadleuaeth
Ynghyd â'r cwch achub a staff, bydd tacsi wedi'i lapio'n llwyr mewn negeseuon a brandio'r ymgyrch hefyd i atgyfnerthu'r neges 'Cymrwch Dacsi’. Bydd pump neu fwy o'r tacsis allan o gwmpas Caerdydd am yr wythnosau nesaf – gall adnabod un o'r tacsis hyn ennill Kindle Fire HDX i chi drwy'r gystadleuaeth 'adnabod y tacsi'.
I dderbyn mynediad, bydd rhaid i bobl dynnu llun o un o dacsis yr ymgyrch a'i rannu ar dudalennau rhwydweithio cymdeithasol GTADC â'r #getataxi; hefyd, bydd angen iddynt hoffi a dilyn tudalennau rhwydweithio cymdeithasol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i fod â chyfle i ennill Kindle Fire HDX... ymwelwch â gwefan neu dudalen Facebook GTADC neu siaradwch ag un o'r staff yn y lansiad i ganfod mwy!

'Cael tacsi' n fideo
I helpu trosglwyddo neges yr ymgyrch i gynifer o bobl â phosib, creodd GTADC a'r RNLI rhai delweddau trawiadol gan gynnwys fideo You Tube cignoeth, hysbyseb radio, a hefyd hysbysfyrddau yng Ngorsaf Drenau Canol Caerdydd a'r cyffiniau, Canolfan Mileniwm Cymru a Thraeth Bae Caerdydd

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau yn effro i'r rhain! Neu ymwelwch a gwefannau rhyngweithio cymdeithasol.

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

           Gwybodaeth Berthnasol
      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/7/2015
SWFRS