Mae gan danau glaswellt ganlyniadau 

         Mae gan danau glaswellt ganlyniadau

De Cymru'n gweld tanau a gyneuir yn fwriadol yn cael eu torri gan bron i hanner

Ymgyrch effeithiol yn annog newid ymddygiad cadarnhaol mewn ardaloedd allweddol yn Ne Cymru

Gostyngodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) nifer y tanau glaswellt bwriadol o Chwefror hyd Awst eleni (2016) o 45% mewn cymhariaeth â'r un cyfnod yn 2015, lle taclodd y Gwasanaeth dros 1600 o ddigwyddiadau tanau glaswellt bwriadol.

 
Eleni, lansiodd y Gwasanaeth ei strategaeth tanau glaswellt uchelgeisiol – "Mae gan Danau Glaswellt Ganlyniadau" – gyda'r bwriad o greu newid cadarnhaol o ran ymddygiad mewn perthynas â chynnau tân bwriadol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol pan ddaw at danau glaswellt, a gefnogwyd yn llwyr gan Lywodraeth Cymru.


Canolbwyntiodd yr ymgyrch, a ddechreuodd yn Chwefror 2016, ar ardal Rhondda Cynon Taf a adnabuwyd fel poethfan cyson o ran digwyddiadau tanau glaswellt bwriadol. Cynhwysodd fascot y Gwasanaeth – Bernie'r ddafad – yn teithio i ysgolion cynradd i amlygu effaith cynnau tanau bwriadol i ddisgyblion yn eu cymunedau lleol.  Llofnododd dros 2,500 o ddisgyblion cyfnod allweddol dau'r llw llawr gwlad yn ystod y cyfnod hwn.

 
Hefyd, fel Gwasanaeth, datblygwyd ffilm fer effaith uchel gennym a anelwyd at ddisgyblion oed uwchradd – ‘Dal i Chwerthin’ – a fu'n un o ffilmiau mwyaf llwyddiannus ymgyrchoedd y Gwasanaeth gyda thros 14,000 o gyrchiadau o'r ffilm hyrwyddo a 7,500 o'r fersiwn gyfan.


Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Dros y blynyddoedd diwethaf, disgrifiwyd tanau glaswellt bwriadol gan rai yn hwyl heb risg ac yn ddiwylliannol dderbyniol ar draws nifer o'n cymunedau. Heriodd ein hymgyrch tanau glaswellt eleni hyn a gobeithiwn y gallwn newid ymddygiad yn gadarnhaol, fel y gall ein cymunedau ddeall yn llawn yr effaith y gall cynnau tanau bwriadol gael ar ein cefn gwlad rhagorol.


“Ni allwn fod wedi gwneud cymaint â hyn heb ein partneriaid, felly rydym wedi gweithio'n agos â Heddluoedd Gwent a De Cymru, CNC, Ymddiriedolaeth Natur a'n Hawdurdodau Lleol i sicrhau fod ein negeseuon yn cyrraedd cyn belled â phosib a'u bod wedi gadael marc parhaus.”


Ychwanegodd Garry Davies, Pennaeth Diogelwch Cymunedol a Phartneriaethau, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Bu ymgyrch eleni’n llwyddiant ysgubol a bu ein gorsafoedd a'n timau diogelwch cymunedol allan yn gweithio ag ysgolion, pobl ifanc a'r gymuned gyfan i rannu neges yr ymgyrch, fod gan danau glaswellt ganlyniadau.


“Ni allwn bwyso ar ein rhwyfau ac mae mwy o waith i'w wneud, ond gwelwyd newid cadarnhaol yn y rhai hynny a fu'n rhan o'n gweithgarwch ymgysylltu a gobeithiwn bydd gostyngiad yn parhau yn nifer y tanau glaswellt bwriadol am flynyddoedd i ddod.”


Cynhyrchodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fideo gryno o'r ymgyrch sy'n amlygu effaith a chyrhaeddiad yr ymgyrch a rhoddwyd y Gwasanaeth ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr Pride Cymru CIPR fel cydnabyddiad o'r ymgyrch.

 
Mae dull cyfathrebu 'Mae gan danau glaswellt ganlyniadau' yn rhan o strategaeth lleihau tanau glaswellt ehangach (Dawns Glaw) y Bwrdd Strategol Lleihau Llosgi Bwriadol a ddatblygwyd gan dri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru, gyda chefnogaeth eu partneriaid, i leihau nifer y tanau glaswellt a mynydd ar draws Cymru.

 
Bydd y strategaeth ehangach yn canolbwyntio ar y negeseuon a'r mentrau cyfathrebu, addysgu, dargyfeirio a gorfodi a ddatblygwyd ac a gyflawnwyd gan bob partner yn ôl eu meysydd ffocws arbennig - i Dde Cymru, mae'r pwyslais ar leihau tanau glaswellt a mynydd bwriadol.

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/9/2016
SWFRS