Cwestiynau a holir yn aml 

1. Fyddai dal yn cael criw tân i'm heiddo os byddai'n galw 999?
Mewn argyfwng, yn wastad, mae'n rhaid i'r cyhoedd alw 999 yn yr achos gyntaf. Byddwn yn byddino peiriannau tân ac yn ymateb yn ôl blaenoriaeth a gwarchod bywyd.

2. Fyddai’n medru archebu Archwiliad Diogelwch rhag Tân yn y Cartref o hyd?
Mae'r holl wybodaeth parthed Archwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref ar gael ar ein gwefan. Bydd modd i chi roi cais am Archwiliad Diogelwch rhag Tân yn y Cartref o hyd drwy alw 0800 169 1234.

3. Sut mae modd i mi wneud fy hun a'm teulu'n fwy diogel mewn perthynas â thân?
Mae'r holl wybodaeth parthed Diogelwch yn y Cartref ar gael ar ein gwefan. Mae hyn yn cynnwys yr holl wybodaeth a chyfarwyddyd i berchnogion tai.

4. Sut mae modd i mi wneud fy musnes yn fwy diogel mewn perthynas â thân?
Mae'r holl wybodaeth parthed Diogelwch i fusnesau ar gael ar ein gwefan ac yn darparu cyfarwyddyd i fusnesau gynnal amgylchedd gwaith diogel.

5. Ai Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw'r unig Wasanaeth sydd ar streic? Os nad felly, o le daw'r cymorth ychwanegol, pe bai angen arnynt?
Streic Undeb Cenedlaethol y Brigadau Tân (FBU) yw hon, ac mae'n effeithio pob Gwasanaeth Tân - fodd bynnag, mae gan bob Gwasanaeth Tân ac Achub ei gynllun ei hun ar waith i ddarparu cwmpasiad tân cyfyngedig mewn cyfnodau o weithredu diwydiannol.  Os bydd angen cymorth, mae trefniadau mewn lle gyda Gwasanaethau Tân ac Achub cymdogol a gyda'r llywodraeth i ddarparu cymorth.

6. Pa mor hir fydd e'n cymryd i beiriant fy nghyrraedd?
Mewn cyfnodau o weithredu diwydiannol, caiff cwmpasiad tân ar draws ardal De Cymru ei leihau.  Caiff digwyddiadau eu blaenoriaethu a lle bydd angen ymateb, caiff peiriant tân ei ddanfon cyn gynted â phosib.  Fodd bynnag, nid ydym yn medru dweud pa mor hir fydd e'n cymryd peiriant i fynychu unrhyw ddigwyddiad arbennig.

7. Pa mor hir fydd y streic yn para?
Mae Undeb y Brigadau Tân wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu gweithredu'n ddiwydiannol o 10.00 i 14:00, ar Ddydd Mercher y 13o Dachwedd, yn caniatau i unrhyw aelod o'r Undeb yna brotestio.

8. Lle oes modd i mi ganfod gwybodaeth diweddaredig?
Cewch ganfod yr holl wybodaeth ar ein gwefan www.decymru-tan.gov.  a gwefan Undeb y Brigadau Tân (FBU) www.fbu.org.uk

10. Ydy'r Gwasanaeth Tân yn mynd i ddefnyddio'r peiriannau Green Goddess neu asiantaethau allanol i staffio'r peiriannau tân yn debyg i'r streic ddiwethaf?
Na fyddwn, byddwn yn defnyddio peiriannau tân cyfoes cyfredol

11. A fydd y streic yn effeithio ar unrhyw wasanaethau eraill a ddarperir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru?
Caiff y mwyafrif o'r gwasanaethau rydym yn eu darparu eu heffeithio, fodd bynnag, canolbwynt ein gweithgaredd yn ystod y cyfnod hwn fydd darparu'r cyhoedd â'r wybodaeth gywir i'w cadw hwy'n ddiogel a defnyddio pa adnoddau ymarferol sydd ar gael i ni i ymateb i alwadau brys.

12. Ydy pob Ymladdwr Tân ar streic?
Gall 97% o Ymladdwyr Tân weithredu'n ddiwydiannol

13. Pa mor hir wedi'r streic fydd gwasanaeth arferol nôl mewn grym?
Byddwn yn ymdrechu i ddychwelyd i'n busnes arferol cyn gynted â phosib wedi'r streic

14. Ydy Ymladdwyr Tân yn cael eu talu pan fyddant ar streic?
Nac Ydyn

15. Pan fyddai'n galw 999, fyddai'n parhau i gyrraedd Adran Reoli Gwasanaeth Tân De Cymru?
Byddwch, mae ein staff Rheoli yn gweithio yn ôl yr arfer.

           Gwybodaeth Berthnasol

              Manylion Cyswllt

 

Os oes cwestiwn gyda chi ynglŷn â gweithredu diwydiannol, ffoniwch

Ffôn: 01443 232181
e-bost: ymholiadau@southwales-fire.gov.uk
 
Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/12/2013
SWFRS