Gweithredu Diwydiannol UyBT 

Gwybodaeth Diogelwch Tân a Ffyrdd yn ystod cyfnodau o Weithredu Diwydiannol

Mae Richie Prendergast, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n ymbil ar y cyhoedd i 'gymryd gofal ychwanegol' mewn perthynas â diogelwch tân yn y cartref ac ar y ffyrdd yn ystod y cyfnod o weithredu diwydiannol a gynlluniwyd gan Ymladdwyr Tân.

Cyhoeddodd Undeb y Brigadau Tân ei fod yn bwriadu gweithredu'n ddiwydiannol o yn caniatáu i unrhyw aelod gweithredol o'r Undeb brotestio.

Dywedodd Richie Prendergast, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol (PSTC) Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;

“Yn ystod cyfnod y streic hon, bydd GTADC yn parhau i ddarparu mewn perthynas â'i ymrwymiadau cyfreithiol hyd eithaf ei allu gyda'r adnoddau hynod gyfyngedig sydd ar gael iddo, a bydd yn blaenoriaethu byddino'r adnoddau sydd ar gael gyda chanolbwynt ar amddiffyn bywyd”.

“Bellach, ni fydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dibynnu ar gymorth allanol gan y lluoedd arfog” dywedodd Richie Prendergast PSTC, “Rydym wedi recriwtio ac hyfforddi fflyd o Ymladdwyr Tân Cynorthwyol sef aelodau’r cyhoedd sydd wedi derbyn hyfforddiant sylfaenol mewn technegau ymladd tanau ac achub. Gall yr Ymladdwyr Tân Cynorthwyol yma ddelio â’r rhan fwyaf o alwadau a dderbynir gennym fel arfer. Fodd bynnag, mae hyn yn lleihad sylweddol yn y lefelau cwmpasiad ac arbenigedd sydd gennym fel arfer, ac bydd rhaid i’r Gwasanaeth ddefnyddio’r Unedau Ymladdwyr Tân Cynorthwyol lle mae’r perygl bywyd uchaf.”

Y ffordd orau i’r cyhoedd aros yn ddiogel yw osgoi cael damwain yn y lle cyntaf ac i gymryd eu rhagofalon eu hunain. I helpu â hyn, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn parhau i gyfathrebu'n weithredol â'r cyhoedd ynghyd â darparu gwybodaeth i leihau risg i gymunedau, busnesau a chyfranddalwyr eraill yn Ne Cymru drwy law datganiadau rheolaidd i'r wasg a gwefan GTADC. Bydd rhif ffôn pwrpasol ar gyfer ymholiadau'r cyhoedd (01443 232181) yn ogystal â chyfeiriad e-bost (ymholiadau@decymru-tan.gov.uk).

Yn ystod ac yn y cyfnod sy'n arwain at unrhyw gyfnodau o Weithredu Diwydiannol, bydd gwefannau rhyngweithio cymdeithasol y Gwasanaeth (Facebook a Twitter/Trydar) yn cael eu defnyddio i gyfleu negeseuon diogelu'r cyhoedd parthed digwyddiadau cyfredol”.

“Bydd Rheolwyr GTADC yn gweithio i gynnal cysylltiadau diwydiannol cryf a deialog parhaus gydag Undeb y Brigadau Tân ar hyd unrhyw gyfnodau o weithredu diwydiannol ac yn parhau i gyfathrebu'n agored a gonest â'i gymunedau a'i staff drwy sianelau uniongyrchol ond ein prif gyfrifoldeb yw cwrdd â'n dyletswyddau statudol a chadw'r cyhoedd yn ddiogel”.

“Os bydd angen i unrhyw aelod o'r cyhoedd alw GTADC mewn perthynas â mater nad sy'n argyfwng, byddai o gymorth i ni os byddant yn ystyried disgwyl am ddiwrnod yn ychwanegol i gyflawni'r alwad honno. Bydd GTADC yn cynllunio i ddarparu 'busnes yn ôl yr arfer' y tu allan i gyfnodau o weithredu diwydiannol ac yn disgwyl dychweliad sydyn a diogel i normalrwydd ar derfyn unrhyw gyfnod o weithredu diwydiannol”.

“Anghydfod rhwng Undeb y Brigadau Tân a'r Llywodraeth Ganolog yw hwn ac fel cyflogwyr a rheolwyr, rydym yn gobeithio y daw'r mater hwn i ganlyniad diogel a derbyniol i'r bob parti yn sydyn”.

Pwyntiau diogelwch tân allweddol yr Wyl:

  • Atal sydd orau - talu sylw ychwanegol i ddiogelwch tân yn y cartref.
  • Os bydd tân yn cychwyn - ewch allan, arhoswch allan a galwch 999 a pheidiwch â chael eich temtio i daclo'r tân eich hun.
  • Sicrhewch fod gennych larwm mwg a phrofwch ei fod yn weithiol - gosodwch un yn eich carafán cyn carafanio. Byddwch yn wyliadwrus iawn ynghylch eich diogelwch pan fyddwch yn gwersylla neu'n carafanio - byddwch yn gyfrifol gyda silindrau nwy ac wrth ddefnyddio hylifau fflamadwy. Peidiwch byth â gadael fflamau noeth yn ddi-oruchwyliad.
  • Peidiwch â chymysgu yfed a choginio - mae ein profiad yn profi y gall fod yn rysáit trychinebus. Mae pawb yn mwynhau diod gŵyl fanc ond byddwch yn gyfrifol a pheidiwch â gadael coginio'n ddi-oruchwyliad. Os ydych yn llwglyd wedi noson allan, mynnwch decawê neu gwnewch frechdan - peidiwch ag estyn am y badell sglodion neu adael coginio'n ddi-oruchwyliad.
  • Talwch sylw arbennig i ddiogelwch ar y ffyrdd - os ydych yn ddigon anffodus i fod mewn gwrthdrawiad, mae'n bosib na fyddwn yn gallu cyrraedd yno i'ch cynorthwyo cyn gynted ag y byddwn yn arfer gwneud.
  • Diffoddwch unrhyw gyfarpar trydanol diddefnydd cyn i chi fynd i'r gwely, gan gynnwys eich Teledu, a chaewch bob drws - sicrhewch fod gennych gynllun dianc mewn achos o dân
  • Sicrhewch eich bod yn diffodd deunyddiau ysmygu a chymerwch ofal ychwanegol gyda fflamau noeth. Cymrwch ofal gyda barbeciwiau – peidiwch â gadael un yn ddi-oruchwyliad a chaniatewch i'r cols oeri bob tro cyn eu gwaredu.
  • Gall tanau glaswellt ledu'n gyflym yn ystod tywydd sych; yn rhoi bywydau ac eiddo mewn perygl difrifol, felly gwyliwch rhag defnyddio fflamau noeth wrth i chi fod allan a gwaredwch ddeunyddiau ysmygu gyda gofal. Cychwynnir dros 90% o danau glaswellt yn fwriadol, yn golygu eu bod yn gwbl ocheladwy. Cofiwch fod cynnau tân bwriadol yn drosedd lle gallwch gael eich erlyn.

 

“Yn ogystal, mae angen i berchnogion busnes sicrhau bod eu Hasesiad Risg rhag Tân yn gyfredol a sicrhau bod eu heiddo'n parhau i fod yn ddiogel rhag tân mewn cyfnod o weithredu diwydiannol. Isod, mae ychydig o awgrymiadau diogelwch tân i berchnogion tai a pherchnogion busnes”

 Diogelwch Tân yn y Cartref mewn cyfnod o Weithredu Diwydiannol

 Diogelwch Tân i Fusnesau mewn cyfnod Weithredu Diwydiannol

 Cwestiynau a holir yn aml

 

           Gwybodaeth Berthnasol

              Manylion Cyswllt

 

Os oes cwestiwn gyda chi ynglŷn â gweithredu diwydiannol, ffoniwch

Ffôn: 01443 232181
e-bost: ymholiadau@southwales-fire.gov.uk
 
Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/7/2014
SWFRS