Atal Boddi a Diogelwch yn y Dŵr  

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i gadw ei cymunedau'n ddiogel o amgylch dŵr

Mae boddi damweiniol yn achosi mwy na 400 o anafiadau bob blwyddyn yn y DU a bydd cannoedd mwy yn derbyn profiad o foddi nad sy'n farwol.

Cynhelir wythnos gyntaf Diogelwch yn y Dŵr ac Atal Boddi Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân (CPST) o'r 13-19 o Ebrill eleni a fydd wedi'i ganolbwyntio'n fanwl ar brif feysydd boddi’r DU, sef nofio a'r defnydd mewn cyfnod hamdden o ddŵr agored.

Gall oeri mewn afonydd, camlesi, pyllau, chwareli a llynnoedd arwain at ganlyniadau marwol.  Felly, mae Ymladdwyr Tân yn ymbil ar bobl, yn enwedig plant a phobl ifanc yn eu harddegau, i beidio â nofio yn unman heblaw am byllau nofio pwrpasol wedi'u goruchwylio, oni bai eu bod yn aelod o grŵp nofio rhagdrefnedig.

Creodd Grŵp Diogelwch yn y Dŵr CPST restr o'r ‘Pum Achos Marwol’ i seilio'r neges diogelwch cyhoeddus:

PUMP MARWOL atal boddi:

 1. Sioc dŵr oer – gall tymheredd dŵr isel merwino cymalau a hawlio bywydau
 2. Ydych chi'n gwybod beth sydd yn y dŵr neu islaw’r wyneb – peryglon llithiadau, llygredd ac ati
 3. Cerrynt neu amodau dŵr - gan gynnwys llifogydd, dyfnderoedd anhysbys, rhew, crychdonnau, llifau trai ac ati
 4. Yfed Alcohol - peidiwch â nofio os ydych wedi bod yn yfed (Mae hwn yn fater pwysig, yn enwedig gyda dynion ifanc)
 5. Cymhwysedd i Nofio – peidiwch â rhagdybio oherwydd y gallwch nofio mewn pwll y gallwch ddelio â heriau nofio dŵr agored – y negeseuon allweddol hyn yw nofiwch mewn ardaloedd diogel, neu lle bydd goruchwiliad neu oruchwyliwr achub bywyd

Mae oedran yn un o brif ffactorau risg ar gyfer achosion o foddi damweiniol³ ac yn y DU, mae'n parhau i fod y trydydd achos uchaf o farwolaeth ymhlith plant.

Mae gwrywod yn enwedig mewn perygl rhag boddi, dwywaith y raddfa gyfansymiol o farwolaethau benywaidd. Maent yn fwy tebygol o gael eu trin mewn ysbyty na merched gogyfer achosion o foddi nad sy'n farwol. Mae astudiaethau'n awgrymu fod y cyfraddau uwch o foddi ymysg gwrywod o ganlyniad i ddatguddiad uwch i ddŵr ac ymddygiad mwy peryglus, megis nofio ar eu pennau'u hun, ac yfed alcohol cyn nofio.

Dros yr wythnosau sy'n dod, bydd CPST yn cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer wythnos atal boddi i gynorthwyo â gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd neu'r cyfryngau yn eich ardal. Caiff negeseuon targed eleni eu canolbwyntio ar ‘Sioc Dŵr Oer' ac yn benodol at bobl 16 – 30 oed.

Prif Awgrymiadau

 • Peidiwch â nofio mewn hen chwareli neu byllau clai - efallai eu bod yn ddwfn iawn, ac iddynt beryglon islaw wyneb y dŵr ac yn aml mae'r dŵr wedi'i heintio
 • Cofiwch fod llynnoedd ac afonydd yn parhau i fod yn oer drwy gydol y flwyddyn (gall ardaloedd bas cynnes ychydig o fetrau o'r lan fod yn gamarweiniol ynghylch y tymheredd ymhellach allan). Mae dŵr symudol yn oeri'r corff 250 gwaith ynghynt na dŵr llonydd!
 • Cymrwch ofal arbennig ar lannau afonydd - maent yn llithrig yn aml a gallasant friwsioni - mae o leiaf 22% o'r bobl sy'n boddi yn cwympo i'r dŵr yn ddamweiniol
 • Peidiwch byth â nofio gerllaw lociau neu argaeau, lle mae dŵr yn llifo'n gyflym a gall lefelau dŵr newid yn sydyn
 • Ar bob adeg, gwisgwch gymorth arnofio neu wregys bywyd ar gyfer gweithgareddau ar y dŵr neu ar lan y dŵr (megis wrth hwylio neu bysgota)
 • Peidiwch byth â mynd i'r dŵr wedi i chi yfed alcohol

³Adroddiad Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar foddi: atal prif laddwr 2014

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

           Gwybodaeth Berthnasol
      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/4/2015
SWFRS