Dathlwch yn Ddiogel 

Mae dathliadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd ar ein gwarthaf, sy’n golygu llawer o hwyl a chwerthin gyda ffrindiau a theulu. Fodd bynnag, mae GTADC yn ymbil arnoch i gymryd gofal ychwanegol yn ystod eich dathliadau dros yr Ŵyl a'r Flwyddyn Newydd gan fod mwy o danau damweiniol yn Ne Cymru yn y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig a thros gyfnod y Nadolig nag ar unrhyw adeg arall ar hyd y flwyddyn.

Yn 2012, roedd 760 o danau damweiniol mewn anheddau yn Ne Cymru - digwyddodd 70 o’r rhain ym mis Rhagfyr.

Mae amrywiaeth cynyddol yng nghymunedau De Cymru a arweiniodd at ragor o ddathliadau a gwyliau lle defnyddir addurniadau a fflamau noeth. Mae gorlwytho gwifrau ymestyn ac addasyddion bloc yn gyffredin o gwmpas yr adegau hyn er mwyn delio â goleuadau ac offer ychwanegol.

Yn ystod cyfnod yr Ŵyl, bydd gan bobl addurniadau, byddant yn defnyddio mwy o offer trydanol, yn derbyn mwy o ymwelwyr ac o bosib yn ysmygu ac yfed alcohol gartref.

Felly'r neges gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw mwynhau dros yr Ŵyl eleni ond bod yn ymwybodol o’r peryglon, i gymryd gofal ychwanegol ac i Ddathlu’n Ddiogel.

Pwyntiau diogelwch allweddol yr Ŵyl: 

 • Profwch eich larymau mwg bob wythnos a pheidiwch byth â thynnu’r batris er mwyn eu defnyddio mewn teganau plant.
 • Sicrhewch y caiff pob plwg ei ffitio â’r ffiwsiau cywir, bod y plygiau i gyd wedi’u gwifro’n gywir a bod y gwifrau heb wisgo neu wedi'u difrodi mewn unrhyw fodd.
 • Peidiwch â gorlwytho socedi trydanol.
 • Diffoddwch oleuadau Nadolig ar bob adeg a’u datgysylltu pan na fyddant mewn defnydd, a chyn mynd allan neu i’r gwely.
 • Peidiwch byth â gadael coginio'n ddi-oruchwyliad - trowch y popty bant bob tro y byddwch yn gadael y gegin.
 • Peidiwch â choginio pan fyddwch yn feddw – gall alcohol effeithio eich crebwyll
 • Peidiwch â defnyddio goleuadau addurnedig a gynlluniwyd ar gyfer deunydd mewnol y tu allan, hyd yn oed os maent yn ymddangos y cânt eu cysgodi rhag y tywydd
 • Peidiwch byth â gadael canhwyllau sy’n llosgi yn ddioruchwyliaeth neu eu rhoi gerllaw'r goeden Nadolig, dodrefn neu lenni.
 • Mae addurniadau yn llosgi’n rhwydd iawn – peidiwch byth â’u hatodi i danwyr neu wresogyddion.
 • Gwiriwch y diffoddwyd unrhyw sigarennau yn llwyr
 • Cadwch gardiau Nadolig, hosanau, anrhegion, addurniadau a phapur lapio diangen ymhell i ffwrdd rhag tanau agored a gwresogyddion.
 • Cadwch goed Nadolig go iawn rhag tanau a ffynonellau eraill o wres gan eu bod yn hynod losgadwy, yn enwedig wrth iddynt sychu
 • Cynlluniwch lwybr dianc mewn achos o dân a sicrhewch fod pob ymwelydd yn ymwybodol lle cedwir allweddi’r drysau a’r ffenestri.

                      Celebrate Safely leaflet                        Statistics                           
          Taflen Dathlwch yn Ddiogel                   Ystadegau                     Dyfyniadau'r Wasg a'r Cyfryngau

Gallwch geisio am ddyfyniadau a chyfweliadau pellach drwy law'r Adran Cyfryngau a Chyfathrebiadau, drwy alw 01443 232000


 

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/12/2015
SWFRS