Dathlwch yn ddiogel (Busnes) 

‘Dathlwch yn ddiogel’ - dyna yw’r neges gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru i gymunedau ar draws De Cymru'r tymor llawen hwn.

Yn ychwanegol i hyn, mae'r Gwasanaeth hefyd yn defnyddio cyfnod yr Ŵyl i atgoffa landlordiaid a pherchnogion busnes o'u hymrwymiad cyfreithiol i gyflawni Asesiad Risg rhag Tân o'u heiddo. 

Yn unol â'r Gorchymyn Diogelwch Tân 2006, mae'n ofynnol i gyflogwyr a gweithwyr hunan cyflogedig gyflawni neu benodi 'Person Cymwys’ i gynnal Asesiad Risg rhag Tân ‘addas a digonol’ o beryglon tân i'w gweithwyr ac eraill a gaiff eu heffeithio gan eu gwaith neu fusnes. Mae'r Gorchymyn Diogelwch Tân yn gosod y pwyslais ar leihau risg ac atal tân.

 Dolen i Dudalen Diogelwch Tân
 Dolen i Dudalen Asesiad risg rhag Tân

O heddiw ymlaen, darlledir ymgyrch radio ar Capital FM a Real Radio FM, yn seiliedig ar thema ‘Bwydlen Parti Nadolig’ yn amlygu effeithiau arswydus i fusnes a'r perchennog pe na gynhelir Asesiad Risg rhag Tân 'addas a digonol’  – colli busnes, colli incwm, colli ffordd o fyw a hyd yn oed colli rhyddid pe bai'r perchennog busnes yn cael ei erlyn a'i ddedfrydu mewn Llys. Members of the public can also phone SWFRS on 01443 202523 (between 8am – 5pm) or 01443 232000 (out of hours) use the SWFRS app to report any premises that they believe is not complying with the Fire Safety Order 2006.

 Radio campaign 1
 Radio Campaign 2

Report a landlord or Business

Hefyd, gall aelodau'r cyhoedd ffonio GTADC ar 01443 202523 (rhwng 8yb - 5yh) neu 01443 232000 (y tu allan i oriau), defnyddio ap GTADC i hysbysu am eiddo nad sy'n cydymffurfio, yn eu tyb hwy, â'r Gorchymyn Diogelwch Tân 2006. 

 gyfer yr ap

Eglura Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;

“Yn ystod yr Wyl, bydd gan bobl addurniadau, a byddant yn defnyddio mwy o offer trydanol, yn derbyn mwy o ymwelwyr ac o bosib yn ysmygu ac yfed alcohol gartref.” Mae landlordiaid a pherchnogion busnes hefyd yn fwy tebyg o gael cynnydd yn nifer yr ymwelwyr i'w busnesau yn ôl PST Huw Jakeway.  "Y neges gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw i fod yn ymwybodol o’r peryglon, i gymryd gofal ychwanegol ac i ddathlu’n ddiogel”.

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/12/2015
SWFRS