Diogelwch Tân i Fusnesau yn ystod gweithredu diwydiannol 

Perchnogion Busnes

Er mwyn sicrhau bod eich safle'n parhau'n ddiogel rhag tân mewn cyfnod o weithredu diwydiannol:

Yn gyntaf, dylai perchnogion busnes ymgymryd ag adolygiad o'u Hasesiad Risg rhag Tân ac os bydd angen gwneud unrhyw newidiadau, dylid cyflawni'r rhain fel mater o bwys.  Dylid gweithredu rhagofalon hefyd i atal tân rhag digwydd.  Gall hwn fod mor syml â cherdded o amgylch yr adeilad ar ddiwedd diwrnod gwaith i sicrhau nad oes deunyddiau llosgadwy yng nghyffiniau’r safle. 

Yn ogystal, bydd angen i berchnogion sicrhau y deellir gweithdrefnau i leihau'r cyfle bod tân yn cychwyn yn llwyr gan bob aelod staff a bod pawb yn parhau i fod yn effro i beryglon tân. Mae'r hyn sydd angen i bob perchennog wneud yn ddibynnol ar eu Hasesiad Risg Tân eu hunain.

Yn ystod unrhyw gyfnod o weithredu diwydiannol, mae'r cyfrifoldeb dros weithredu'r rhagofalon tân o fewn safle'r busnes yn parhau gyda ‘Pherson Cyfrifol’ yr adeilad ac felly, cynghorir perchnogion busnes i sicrhau bod popeth mewn lle, yn unol â'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, er mwyn sicrhau diogelwch y staff, yr ymwelwyr a'r safle.

Gorffennodd Rod Hammerton;

“Os bydd angen i unrhyw aelod o'r cyhoedd alw Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn perthynas â mater nad sy'n argyfwng, byddai o gymorth i ni os byddant yn ystyried aros am ddiwrnod yn ychwanegol i gyflawni'r alwad honno”.

 Mwy o wybodaeth Diogelwch Tân i Fusnesau

 Cadwch eich busnes yn ddiogel rhag tân yn ystod gweithredu diwydiannol

           Gwybodaeth Berthnasol

              Manylion Cyswllt

 

Os oes cwestiwn gyda chi ynglŷn â gweithredu diwydiannol, ffoniwch

Ffôn: 01443 232181
e-bost: ymholiadau@southwales-fire.gov.uk
 
Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 13/12/2013
SWFRS