Ymgyrch Ymosodiadau ar Ymladdwyr Tân 

PDF poster poster PDF

Mae Uwch Swyddogion Tân o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn condemnio ymosodiadau ar Ymladdwyr Tân ac yn rhybuddio y gall bywydau cael eu colli o ganlyniad i nifer cynyddol yr ymosodiadau ar Ymladdwyr Tân wrth iddynt ymgymryd â'u dyletswyddau ac wrth geisio gwneud eu gwaith – arbed bywydau pobl.

Yn 2012/13, bu 12 ymosodiad ar Ymladdwyr Tân yn Ne Cymru (Ebrill 12 hyd Fawrth 13) ac yn 2013/14 cynyddodd hwn i 14 ymosodiad yn barod erbyn Rhagfyr yr 31ain 2013.  Mae hwn yn gynnydd o 16% mewn llai na dwy flynedd.

Mae'r ymosodiadau hyn yn cwmpasu ymosodiadau geiriol, cael eich trywanu â phoer, derbyn brics, poteli a goddrychau eraill wedi'u taflu at griwiau tân a Pheiriannau Tân y Gwasanaeth, dioddef ymosodiad, cael eich dyrnu, eich cicio a'ch cam-drin yn gorfforol. Yn rhannau eraill o'r wlad trodd yr ymosodiadau hyn yn hynod dreisgar gyda nifer o Ymladdwyr Tân hyd yn oed yn cael eu saethu neu eu trywanu wrth ymateb i ddigwyddiad brys.

Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru; “Mae e y tu hwnt i'n crebwyll yr ymosodir ar ein Hymladdwyr Tân mewn modd ffiaidd wrth iddynt ymateb i ddigwyddiadau argyfwng a thra iddynt geisio arbed bywydau. Daw ymosodiadau ar ein criwiau tân â chanlyniadau difrifol ac ni all fod, ac ni fydd yn rhan o waith unrhyw un i wynebu trais, bygythiadau neu ymosodiadau", meddai.

“Rydym yn cymryd unrhyw ymosodiadau geiriol neu gorfforol yn erbyn ein staff yn hynod ddifrifol. Mae'n gwbl annerbyniol ac yn ein llygad-dynnu rhag cyflawni'n prif rôl o gadw'r cyhoedd yn ddiogel a'u hamddiffyn mewn argyfyngau. Gall ymosodiadau ar ein criwiau gael canlyniadau sy'n bygwth bywydau i'r personau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad y mae'r Ymladdwyr Tân yn ymateb iddo - preswylwyr tân mewn tŷ, er enghraifft.

Meddai Dewi Jones, Pennaeth yr Uned Trosedd Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Diolch byth, lleiafrif bychan iawn o bobl sy'n gyfrifol am y math hwn o ymddygiad - fodd bynnag, cynyddodd ymosodiadau ar ein Hymladdwyr Tân dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gydag amryw o ymosodiadau yn parhau heb eu hadrodd. Rydyn ni am roi taw ar yr ymosodiadau hyn nawr".
“Gall gweithredoedd yr 'ymosodwyr' hyn atal y Gwasanaeth Tân ac Achub rhag parhau â'u gwaith ac fe all beryglu pobl, heb son y gall y sawl sy'n gyfrifol ddiweddu â chofnod troseddol ar gyfer eu gweithredoedd”.

Medd Mike Adams, Sarjant yr Heddlu, Uned Trosedd Tân, "Mae Deddf Gweithwyr Argyfwng yn ei gwneud hi'n drosedd benodol i rwystro neu atal y gwasanaethau argyfwng wrth iddynt ymateb i ddigwyddiadau argyfwng a bydd Uned Trosedd Tân y Gwasanaeth yn parhau i weithio gyda'r Llu Heddlu lleol i bwyso am erlyn unrhyw un sy'n ymosod ar ein staff”.

I gynorthwyo â dal tramgwyddwyr yr ymosodiadau hyn, cafodd pob peiriant tân o fewn GTADC eu gosod â Chamerâu Teledu Cylch Cyfyng digidol 360 gradd fydd yn galluogi'r Gwasanaeth i recordio deunydd ffilm o unrhyw ymosodiadau ar Ymladdwyr Tân, a ellir wedyn ei ddefnyddio i chwilio am erlyn unrhyw dramgwyddwyr”.

"Hoffwn atgoffa pobl yr ydym yn cymryd y math hwn o ymddygiad yn ddifrifol tu hwnt ac ymbiliaf ar bobl i ystyried canlyniadau eu gweithredoedd.

“Cofiwch - ‘ni fedwrn amddiffyn wrth i ni fod o dan ymosodiad”.

Os byddwch yn dyst i ymosodiad ar Griw Tân, mae modd i chi ei gofnodi drwy alw eich Llu Heddlu lleol neu Uned Trosedd Tân GTADC ar 0800 731 72 87 neu e-bostio firecrime@southwales-fire.gov.uk neu drwy law ap GTADC. Mae'r ap ar gael i'w lawr lwytho yn rhad ac am ddim – chwiliwch am Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. http://itunes.apple.com/lk/app/south-wales-fire-crime-unit/id459417012?mt=8

 Fideo o Gyfweliad â Phrif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Huw Jakeway

 Fideo o gyfweliad â Mark Watt, Undeb y Brigadau Tân

 Fideo 'A' o gyfweliadau ag aelodau'r criwiau tân oedd yn gysylltiedig â'r ‘ymosodiadau’ diweddar

 Fideo 'B' o gyfweliadau ag aelodau'r criwiau tân oedd yn gysylltiedig â'r ‘ymosodiadau’ diweddar

 Deunydd ffilm Camerâu Teledu Cylch Cyfyng o ‘ymosodiad ar Griwiau Tân’

 Astudiaethau achos o ymosodiadau ar griwiau tân

 Hysbyseb ymgyrch radio

 Posteri ymgyrch

                  Manylion Cyswllt  
Ffôn: 01443 232000
Ffacs:
01443 232165

E-bost: Swyddfa’r_Wasg@decymru-tan.gov.uk 


Gallwch ein Hoffi ar Facebook, ein Dilyn ar Twitter ein Gwylio ar Flickr a YouTube.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/3/2017
SWFRS