Rheolwr Y Wasg a Chyfathrebiadau 

Teitl
Rheolwr Y Wasg a Chyfathrebiadau 
Disgrifiad Swydd
   

Rheolwr Y Wasg a Chyfathrebiadau

Gradd 12 â honorariwm i Radd 13 yn amodol ar werthusiad swydd

CYFLOG: o £33,437 – £34,538

Parhaol

37 awr yr wythnos

Rhif y Swydd: NU193

Oes gwir ymrwymiad gennych tuag at Gyfathrebiadau Effeithiol?  Os ydych chi'n angerddol o blaid Ymgysylltu a hyrwyddo negeseuon a brand Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yna rydym yn chwilio i benodi unigolyn i reoli a datblygu ein Tîm Y Wasg a Chyfathrebiadau.

Gorwedda'r swydd gyffrous hon o fewn ein Hadran Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau a leolir yn ein Pencadlys Gwasanaeth Tân Ac Achub yn Llantrisant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:

·         Ddarparu swyddogaeth gyfathrebu, marchnata, ymgysylltu, cyhoeddusrwydd a dylunio ac argraffu proffesiynol ac o ansawdd uchel i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru

·         Ddatblygu, cynllunio, cyflawni a gwerthuso Strategaethau Cyfathrebiadau Corfforaethol, Ymgysylltu a Chyfathrebiadau Digidol yn cwmpasu pob agwedd o swyddogaethau cyfathrebu mewnol ac allanol y Gwasanaeth

·         Reoli polisïau'r Wasg a Chyfathrebiadau'r Gwasanaeth

·         Reoli'r Tîm Y Wasg a Chyfathrebiadau amrywiol y Gwasanaeth

Nodiadau:

·         Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

  • Mae’r rôl hon yn cynnwys teithio cyson rhwng lleoliadau ar draws ardal De Cymru.  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio’n annibynnol a chynhelir gwiriad trwydded gyrru
  • Efallai gellir disgwyl peth gwaith gyda'r nosweithiau/ar benwythnosau

Gellir canfod mwy o fanylion mewn perthynas â'r rôl hon a'r sgiliau ieithyddol sy'n ofynnol o fewn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person.

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o dudalen Gyrfaoedd ein gwefan  www.decymru-tan.gov.uk.  Nodwch nad ydym yn derbyn ffurflenni CV.

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw Dydd Llun y 18fed o Ragfyr.

Disgwylir i'r Cyfweliadau/Broses Ddethol gymryd lle ar Ddydd Iau'r 4ydd o Ionawr.

Manylion Ychwanegol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun:

  • Prawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad
  • Gwiriad clirio boddhaol gan Wasanaeth Datgelu'r Alban

Sefydliad sy'n ystyriol o deuluoedd ydym a gweithredir polisi gweithio'n hyblyg.

Ystyrir opsiynau ar gyfer rhannu swydd.  Nodwch yn glir ar eich cais os dymunwch ymgeisio i rannu swydd.

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg.

A fyddech cystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.
Cyflog
£33.437  £34.538 
Teitl y Swydd
  NU193 
Gradd
Gradd 12 â honorariwm i Radd 13 
Lleoliad
Pencadlys Gwasanaeth Tân Ac Achub, Llantrisant 
Dyddiad Cau
18.12.2017 
Amser Cau
12:00               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Contact Details


Recruitment and Assessment Team
Tel: 01443 232200 (Normal Working Hours)

24 hour Recruitment Line 0800 0283615

Email: personnel@southwales-fire.gov.uk

Address:
South Wales Fire & Rescue Service
Forest View Business Park
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/11/2017
SWFRS