Aelodau Annibynnol o'i Bwyllgor Safonau 

Teitl
Aelodau Annibynnol o'i Bwyllgor Safonau 
Disgrifiad Swydd

Ar hyn o bryd, mae gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru dair swydd wag ar gyfer Aelodau Annibynnol o'i Bwyllgor Safonau.

Prif bwrpas y Pwyllgor hwn yw hyrwyddo a chynnal safonau uchel ymddygiad ei Gynghorwyr, wrth eu cynorthwyo hwy i ufuddhau i God Ymddygiad yr Aelodau.  O dan amgylchiadau arferol, bydd gofyn i Aelodau fynychu un cyfarfod trefnedig bob blwyddyn ynghyd â digwyddiadau hyfforddi, er efallai bydd angen i Aelodau rhyddhau eu hunain ar gyfer cyfarfodydd sydd heb eu trefnu o fewn ychydig ddiwrnodau o rybudd  pe bai'r angen yn codi.

Bydd y penodiad yn gychwynnol am gyfnod o 6 blynedd, ac efallai bydd cyfle i'w ymestyn am gyfnod pellach o bedair blynedd.  Telir lwfans dyddiol/hanner dyddiol a gellir hawlio treuliau teithio priodol.

Bydd ymgeiswyr priodol yn gallu arddangos y nodweddion a'r priodoleddau canlynol:

 

·         Profiad, neu'r gallu i bortreadu'r priodoleddau angenrheidiol, ar gyfer ymholiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gwneud penderfyniadau ar faterion sensitif a chymhleth.

 

·         Darparu tystiolaeth o'u hymrwymiad eu hunain i ymddygiad personol a, lle bo'n briodol, ymddygiad proffesiynol, gonestrwydd a moeseg.

 

·         Sgiliau rhyngbersonol a'r gallu i weithio fel tîm fel aelod ymroddedig o'r tîm Safonau.

 

·         Y gallu i gyfrannu at welliant parhaus safonau a moeseg ar draws yr Awdurdod wrth gyd-lynu hyfforddiant effeithiol ac adolygu cymhwysedd arfer orau.

Drwy gyfraith, ni all y personau canlynol fod yn Aelod Annibynnol:

 

·         Cynghorydd neu Swyddog mewn swydd (neu briod neu bartner sifil Cynghorydd neu Swyddog) o'r Awdurdod/Gwasanaeth Tân ac Achub, Cyngor Sir/Cyngor Bwrdeistref Sirol, Parc Cenedlaethol neu Gyngor Cymuned/Tref.

 

·         Cyn-gynghorydd neu Swyddog i Awdurdod/Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

 

·         Cyn Gynghorydd neu Swyddog o unrhyw Gyngor Sir/Gyngor Bwrdeistref Sirol, Awdurdod Unedol Cyfansoddol, Awdurdod Tân ac Achub neu Barc Cenedlaethol hyd o leiaf un flwyddyn wedi peidio â bod yn Gynghorydd neu'n Swyddog i'r Cyngor/Awdurdod hwnnw.

 

·         Ni ddylai Aelod Annibynnol fod ag unrhyw drafodion blaenorol â'r Awdurdod, o ran busnes neu fel arall, a fyddai'n cyfaddawdu eu didueddrwydd, na chwaith wedi cael unrhyw gydberthnasau agos  gydag Aelodau neu Swyddogion mewn swydd o'r Awdur.

Mae'r Awdurdod yn credu fod gwir werth mewn cael aelodaeth amrywiol ymhlith ei Bwyllgor Safonau ac mae'n annog ymgeiswyr o bob adran a'n cymuned.

Mae modd i Aelodau Annibynnol hawlio'r lwfansau canlynol fel Aelodau cyfetholedig:

            Cadeirydd……………………£256 (4 awr a throsodd)    £128 (hyd at 4 awr)

            Aelod Cyffredin……..£198 (4 awr a throsodd)    £ 99  (hyd at 4 awr)

Yn ychwanegol, mae darpariaeth ar gyfer ad-dalu costau angenrheidiol ar gyfer  gofalu am blant ac oedolion dibynnol (a ddarparwyd gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer anghenion cymorth personol hyd at fwyafswm o £403 y flwyddyn (rhaid darparu derbyniadau).  Ad-delir costau lle cwtogir y gofal sy'n angenrheidiol i alluogi person i gyfrannu gan eu cyfrifoldebau fel gofalwr yn unig.

Gellir cael pecyn cais drwy e-bostio personél@decymru-tan.gov.uk, drwy ffonio 01443 232200 neu ein llinell recriwtio 24 awr ar 01443 232333.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Sally Chapman neu Calvin Powell ar 01443 232007.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau gorffenedig yw canol dydd ar 26 Ionawr 2018.


 

Cyflog
   
Teitl y Swydd
Aelodau Annibynnol o'i Bwyllgor Safonau  NA 
Gradd
NA 
Lleoliad
NA 
Dyddiad Cau
26.01.2018 
Amser Cau
12:00               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Contact Details


Recruitment and Assessment Team
Tel: 01443 232200 (Normal Working Hours)

24 hour Recruitment Line 0800 0283615

Email: personnel@southwales-fire.gov.uk

Address:
South Wales Fire & Rescue Service
Forest View Business Park
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/12/2017
SWFRS