Cynorthwyydd Cyfreithiol  

Teitl
Legal Assistant 
Disgrifiad Swydd
   

Cynorthwyydd Cyfreithiol

Graddfa 4

CYFLOG: o £16,781 i £17,419 y flwyddyn

Dros Dro am 6 mis yn gychwynnol

37 awr yr wythnos

Rhif y Swydd: I’w Gadarnhau

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n chwilio i benodi unigolyn i ymuno â'i Adran Gyfreithiol.

 

Bydd y swydd gyffrous hon yn gorwedd o fewn ein tîm Cymorth Busnes a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân yn Llantrisant. Aseinir y rôl i'r Adran Gyfreithiol ond hefyd, bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio â phob adran a chyfarwyddiaeth o fewn y Gwasanaeth.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:

·         Ganolbwyntio ar Ddiogelu Data (Rheoliadau Cyffredinol Diogelu Data) a chyfraith cytundebau, ynghyd â materion cyflogaeth, camweddau a thir wrth weithio ochr yn ochr â staff y Gwasanaeth

·          Gefnogi'r Adran Gyfreithiol wrth ymgymryd ag ymchwil a thasgau gweinyddol sy'n gofyn am wybodaeth o dermau cyfreithiol

 

Nodiadau:

·         Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

·         Mae’r rôl hon yn cynnwys teithio cyson rhwng lleoliadau ar draws ardal De Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio’n annibynnol a chynhelir gwiriad trwydded yrru

 

Gellir canfod mwy o fanylion mewn perthynas â'r rôl hon a'r sgiliau ieithyddol sy'n ofynnol o fewn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person.

 

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o dudalen Gyrfaoedd ein gwefan, www.decymru-tan.gov.uk.  Nodwch nad ydym yn derbyn ffurflenni CV.

 

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais gorffenedig at:- Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn Ffurflenni Cais yw 17eg o Ionawr 2018 @ hanner dydd.

 

Manylion Ychwanegol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun i'r canlynol:

·         Prawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad

·         Gwiriad clirio boddhaol gan Wasanaeth Datgelu'r Alban

 

Sefydliad sy'n ystyriol o deuluoedd ydym a gweithredir polisi gweithio'n hyblyg.

 

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg.

 

A fyddech cystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd.

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.

Cyflog
£16.781  £17.419 
Teitl y Swydd
Legal Assistant  TBC 
Gradd
Lleoliad
South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Llantrisant 
Dyddiad Cau
17.01.2018 
Amser Cau
12:00 noon               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Contact Details


Recruitment and Assessment Team
Tel: 01443 232200 (Normal Working Hours)

24 hour Recruitment Line 0800 0283615

Email: personnel@southwales-fire.gov.uk

Address:
South Wales Fire & Rescue Service
Forest View Business Park
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/1/2018
SWFRS