Rheolwr Busnes Dysgu a Datblygu 

Teitl
Rheolwr Busnes Dysgu a Datblygu 
Disgrifiad Swydd
   

Rheolwr Busnes Dysgu a Datblygu

Hyfforddiant – Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Technegol

Yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd

 GRADD 11, CYFLOG: £30,153 - £30,785

Dros dro am 12 mis

37 awr yr wythnos (cynllun gweithio hyblyg) 

Mae cyfle cyffrous wedi codi gyda’r Tîm Datblygu Pobl yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu’r Gwasanaeth, Porth Caerdydd. Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda Rheolwr yr Orsaf, Datblygu Pobl er mwyn sicrhau bod rhaglenni dysgu a datblygu effeithiol ac amserol yn eu lle ar gyfer yr holl staff sy’n datblygu trwy gyfnodau amrywiol eu gyrfaoedd.

Prif ddyletswyddau deiliad y swydd fydd cynnal y Tîm Dysgu a Datblygu o ddydd i ddydd gan ymgorffori ymarferwyr dysgu a datblygu ac Uned Cefnogi Hyfforddiant y Gwasanaeth.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am roi cyngor ynglŷn â Strategaeth Dysgu a Datblygu’r Gwasanaeth a’i darparu, strategaeth a fydd yn canolbwyntio ar amrywiaeth o feysydd fel Datblygu Arweiniad, E-ddysgu, Hyfforddiant mewn Sgiliau Technegol a Sefydlu Gweithwyr. Bydd deiliad y swydd yn rhan annatod o greu a chyflwyno pob cwrs dysgu a datblygu a gynhelir ar draws y sefydliad felly mae profiad o ran adeiladu a/neu gaffael yn allweddol.


Mae’r swydd hon yn golygu teithio achlysurol trwy gydol ardal y Gwasanaeth. Felly, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio rhwng lleoliadau. Gwneir pob penodiad newydd yn amodol ar gwblhau prawf cyffuriau ac alcohol derbyniol a gwiriad ‘Disclosure Scotland’. Gallwch gael rhagor o fanylion mewn perthynas â’r swydd hon yn y swydd ddisgrifiad a manyleb y person y gallwch eu lawrlwytho ynghyd â ffurflen gais o dudalennau Gyrfaoedd ein gwefan -
www.southwales-fire.gov.uk.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â Steve Else, Rheolwr Datblygu Pobl, ar 07825 125202 neu trwy e-bost s-else@southwales-fire.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw Dydd Mawrth Ionawr 16eg, 12:00 hanner dydd. Dylid dychwelyd ffurflenni cais sydd wedi eu llenwi at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX.

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Ni fydd ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol. Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n credu yn y gwerth go iawn o gael gweithlu amrywiol ac rydym am annog ymgeiswyr, yn rhagweithiol, o bob sector o’n cymuned i wneud cais.

Cyflog
£30.153  £30.785 
Teitl y Swydd
   
Gradd
11 
Lleoliad
Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd 
Dyddiad Cau
16.01.2018 
Amser Cau
12:00               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 10/1/2018
SWFRS