Swyddog Cyfathrebu, Atynnu ac Ymgysylltu 

Teitl
 
Disgrifiad Swydd

37 AWR YR WYTHNOS
(1 x swydd Barhaol ac 1 swydd Dros Dro ar gael)
CYFLOG: £23,398 - £24,964
(Nodwch yn gyfredol fod y raddfa gyflog hon yn cynnwys honorariwm sy'n amodol ar werthusiad swydd)

Oes gwir ymrwymiad gennych tuag at Ymgysylltu Cymunedol? Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n chwilio i benodi unigolion i ddatblygu rhwydweithiau cymunedol effeithiol a threfnu gweithgareddau a dargedwyd bydd yn codi ein proffil fel cyflogwr dewisol.

Gorwedda'r swyddi cyffrous hyn o dan ein strwythur tîm Perfformiad Gwasanaeth a Chyfathrebiadau - fodd bynnag, yn gychwynnol, bydd y swydd barhaol yn gorwedd o fewn y tîm Recriwtio ac Asesu. Lleolir y ddau dîm yn ein Pencadlys Gwasanaeth Tân yn Llantrisant.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am:-
Gydweithio â phartneriaid mewnol ac allanol i ddarparu amrediad o ymgyrchoedd i gyfathrebu negeseuon corfforaethol allweddol (e.e. recriwtio, negeseuon ymgysylltu diogelwch a busnes)
Ymgysylltu ac atynnu gweithlu amrywiol i ystod o swyddi a gynigir o fewn ein Gwasanaeth

Nodiadau:-
-Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon
-Mae’r rôl hon yn cynnwys teithio cyson rhwng lleoliadau ar draws ardal De Cymru Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio’n annibynnol a chynhelir gwiriad trwydded yrru. Disgwylir peth gwaith gyda'r nosweithiau/ar benwythnosau

Gellir canfod mwy o fanylion mewn perthynas â'r rôl hon a'r sgiliau ieithyddol sy'n ofynnol o fewn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person. Nodwch fod un Swydd-Ddisgrifiad ar gyfer y swydd barhaol ac un arall ar gyfer y rôl dros dro. Gall ymgeisydd sy'n dymuno ymgeisio ar gyfer y ddwy rôl yn gydamserol gwblhau un ffurflen gais.

Cyflog
£23.398  £24.964 
Teitl y Swydd
   
Gradd
Gradd 6 parhaol â honorariwm i Radd 8 
Lleoliad
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Llantrisant 
Dyddiad Cau
18.12.2017 
Amser Cau
12:00               

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/11/2017
SWFRS