Cyflogi Ymladdwyr Tân Rhan Amser 

Manteision i chi fel Cyflogwr

Ar hyn o bryd mae Ymladdwyr Tân System Ddyletswydd Rhan Amser a gyflogir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnwys dynion a menywod o gefndiroedd a galwedigaethau amrywiol, Gweithwyr Medrus, Goruchwylwyr, Athrawon, Gweithwyr Cynhyrchu, Rheolwyr Cynhyrchu. Gweithwyr Swyddfa, a llawer mwy o fasnachau a chrefftau sy’n ormod i sôn amdanynt.

Hefyd mae gwragedd tŷ, gwŷr tŷ a phobl hunangyflogedig yn gweithio yn y system ddyletswydd rhan amser!

Hysbysebu Cadarnhaol

Mae rhai cyflogwyr wedi gweld bod cael ymladdwr tân system ddyletswydd rhan amser fel gweithiwr wedi codi proffil eu cwmni. Yn aml mae diddordeb mawr gan y wasg leol a chyhoeddiadau masnach i ledaenu’r gair am y cwmnïau hynny a’u gweithwyr sy’n cefnogi eu cymuned leol.  

Gallai Cyflogi Ymladdwr Tân Rhan Amser Arbed Miloedd o Bunnoedd i chi

Mae ymladdwyr tân yn dod â sgiliau yn ôl i mewn i’w gweithlu cynradd drwy’r hyfforddiant a’r profiadau a enillwyd gyda’r Gwasanaeth Tân a all fod yn ddefnyddiol iawn mewn unrhyw weithle. Mae eu gwaith yn hanfodol i ddiogelwch pobl ac eiddo yn yr ardal ac mae cefnogaeth cyflogwyr yn caniatáu i’w staff ymateb yn hanfodol.

Sgiliau

Mae ymladdwyr tân yn dod â sgiliau yn ôl i mewn i’w gweithlu cynradd drwy’r hyfforddiant a’r profiadau a enillwyd gyda’r Gwasanaeth Tân a all fod yn ddefnyddiol iawn mewn unrhyw weithle. Mae eu gwaith yn hanfodol i ddiogelwch pobl ac eiddo yn yr ardal ac mae cefnogaeth cyflogwyr yn caniatáu i’w staff ymateb yn hanfodol.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth am Dân

  • Cwrs un dydd ar gyfer Gwylwyr Tân  -  £110 y dydd ac eithrio TAW

Diogelwch Tân

  • Cwrs Cyflwyno Diogelwch Tân  - £70 y dydd ac eithrio TAW

Cymorth Cyntaf

Mae GTADC yn cyflwyno cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith sy’n achrededig gan HSE. Derbynnir y sgiliau hyn yn eang gan gyflogwyr ac maen nhw’n gallu cyfrannu at yr angen deddfwriaethol ar gyfer cymorth cyntaf yn y gweithle, gan leihau cost hyfforddiant.

  • Cwrs Cymorth Cyntaf pedwar diwrnod nodweddiadol-  £250 yr un ac eithrio TAW.
  • Cwrs Gloywi Cymorth Cyntaf un diwrnod nodweddiadol  -  £150 yr un ac eithrio TAW.
  • Cyfanswm a arbedir rhwng    -      £400

Trin â Dwylo

Mae hyfforddwyr cymwysedig yn hyfforddi pob ymladdwr tân yn y gweithdrefnau cywir i’w mabwysiadu wrth godi neu symud eitemau. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys dysgu technegau syml a allai atal tanau rhag digwydd, gyda’r posibilrwydd felly o arbed amser a gollir yn y gwaith oherwydd salwch neu anafiad.

Cwrs Trin â Dwylo Nodweddiadol    -   £240 -  ac eithrio TAW

Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch

  • Help gyda Rheoliadau Iechyd a Diogelwch

Mae asesiadau risg a pheryglon tân yn rhan o’r hyfforddiant i ymladdwyr tân felly maen nhw’n gallu cefnogi swyddogion iechyd a diogelwch i fodloni eu rhwymedigaethau a gwella diogelwch eich holl staff.

  • Cwrs Asesu Risg pum dydd   -    £475 -  ac eithrio TAW
  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (I.O.S.H. Lefel2)  -   £95 per day -  ac eithrio TAW

Datblygiad Personol

Mae’r hyfforddiant yn barhaus – mae’n rhaid i ymladdwyr tân gynnal a datblygu eu sgiliau’n barhaol. Mae staff sy’n fodlon dysgu a datblygu’n hanfodol i unrhyw sefydliad.

Staff ysgogedig – Mae staff sy’n gallu cyflawni eu huchelgeisiau a’u potensial fel arfer yn hapusach ac yn fwy cynhyrchiol yn y gweithle.  Mae’n rhaid i ymladdwyr tân fod wedi’u hysgogi’n uchel i dderbyn y dasg a bydd ysgogiad yn eu helpu ym mhopeth maen nhw’n ei wneud.

Aelodau ymroddedig – Mae bod yn ymladdwr tân yn cymryd ymroddiad ac egni, does neb yn derbyn y rôl yn ysgafn.  Mae ymladdwyr tân sy’n ymroddedig i ymateb o’r gwaith yn debyg o fod yn staff ymroddedig.

Hyfforddedig i fynd i’r afael ag argyfyngau – Mae’n rhaid i ymladdwyr tân allu mynd i’r afael ag ystod o sefyllfaoedd, dydyn nhw byth yn hollol siŵr beth maen nhw’n mynd i ddod o hyd iddo pan fyddan nhw’n ymateb i argyfwng, felly maen nhw’n debyg o allu ymdopi â heriau bywyd gwaith yn well.

Felly, er y bydd gweithiwr efallai’n gorfod rhuthro i ffwrdd ar unrhyw eiliad, a gallai fod i ffwrdd am amser hir, gallai’r manteision wneud hyn yn werthfawr, a bydd gennych chi, fel y cyflogwr, y boddhad o wybod eu bod yn cefnogi rhywbeth a allai wir wneud gwahaniaeth.

Cymorth Iechyd Galwedigaethol

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n darparu ei holl staff gyda phecyn Iechyd Galwedigaethol cynhwysfawr.

Nod arfer iechyd galwedigaethol yw diogelu a hyrwyddo iechyd gweithwyr, cynnal a gwella’u gallu gwaith, cyfrannu at sefydlu a chynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach i bawb, yn ogystal â hyrwyddo addasu gwaith i alluoedd gweithwyr, gan ystyried cyflwr eu hiechyd.  Cyflawnir hyn trwy ddarparu gwasanaethau cymorth a thechnegol, asesiadau risg priodol, gwerthuso, trin a chyfyngu anableddau dros dro neu barhaol a chynorthwyo gweithwyr wrth reoli iechyd personol.

Yn ystod eu cyflogaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae gofyn i ymladdwyr tân rhan amser lwyddo arholiad meddygol unwaith bob tair blynedd. 

Mae ymgynghoriadau hunangyfeirio ar gael i ymladdwyr tân rhan amser sydd eisiau cyngor cyfrinachol ynglŷn ag unrhyw bryder meddygol sy’n berthnasol i’w gyflogaeth/chyflogaeth.  Mae gwasanaeth cynghori cyfrinachol ar gael gan gynnwys therapi ymddygiadol gwybyddol, cynghori profedigaeth, cynghori ar ôl trawma a chynghori cyfrwng Cymraeg.

O dan amgylchiadau arbennig, ar gyngor y Ffisegydd Iechyd Galwedigaethol, bydd GTADC yn ariannu cyfeiriadau preifat ar gyfer archwiliadau a thriniaethau meddygol pan fydd mantais ariannol amlwg i’r Gwasanaeth, gallai rhai enghreifftiau o driniaethau gynnwys ymyrryd orthopedig, ffisiotherapi, triniaeth seicolegol arbenigol.

Cwestiynau a holir yn aml 

Beth os bydd fy ngweithiwr allan drwy’r nos yn mynd i ddigwyddiad ac yn methu gweithio’n iawn y diwrnod nesaf?

Erbyn hyn, nid yw ymladdwyr tân yn aros ar safle digwyddiadau am gyfnodau hir.  Cydnabyddir y gall cyfnodau estynedig o ymdrech arwain at ddamweiniau trwy flinder a diffyg canolbwyntio.  Yn achos digwyddiadau hirfaith, rhyddheir personél o’u dyletswyddau ar ôl pedair awr o waith.

Os yw fy ngweithiwr yn cael ei alw allan, fydda i ddim yn gwybod am ba mor hir bydd e wedi mynd.

At ddibenion dangos, mae atodiad wedi’i gynnwys yn y pecyn hwn sy’n rhoi manylion am gyfartaledd galwadau’r wythnos a chyfartaledd hyd pob galwad yn eich gorsaf briodol.  Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i leddfu’r effaith mae dyletswyddau ymladdwyr tân rhan amser yn ei chael ar eu cyflogaeth gynradd.  Yn achos digwyddiadau hirfaith, gellir gwneud trefniadau i ryddhau ymladdwyr tân rhan amser rhag digwyddiadau i’w galluogi i ddychwelyd i’w cyflogaeth gynradd.

Beth os bydd fy ngweithiwr yn cael ei anafu pan fydd yn mynd i ddigwyddiad?

Achlysur afreolaidd iawn yw hwn, am eu bod wedi’u hyfforddi i safon uchel cyn iddynt weithredu’n llawn.  Os bydd hyn yn digwydd, mae polisïau ar waith gan y Gwasanaeth Tân ar gyfer talu iawndal i weithiwr am unrhyw golled enillion ar ôl Tâl Salwch Statudol.

Yn aml mae ein gweithwyr ar alw am fusnes.  Sut byddai hyn yn gweithio?

Fydden nhw ddim ar alw gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru pe baen nhw ar alw gyda chi.   Bydd blaenoriaeth gan y cyflogwr cynradd bob amser.

 

Gwybodaeth i Gyflogwyr

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n cydnabod y bydd cyflogwyr weithiau eisiau cysylltu â ni am wybodaeth, cymorth neu sicrwydd a byddwn yn ymdrechu i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gallwn ni.

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau, cysylltwch

Ffon: 01443 232200

E-bost: recruitment@southwales-fire.gov.uk 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/5/2016
SWFRS