Rôl yr Ymladdwyr Tân Ar Alwad 

Mae'r Ar Alwad (AA) yn cynnwys Ymladdwyr Tân ar alwad sy'n byw ac/neu yn gweithio o fewn cymuned leol Gorsaf Dân System Ddyletswydd Rhan Amser.  Unigolion yw'r rhain a all fod â chyflogaeth llawn amser neu ran amser eisoes neu na fydd yn gweithio (er enghraifft rhieni sy'n aros gartref). 

Mae Ymladdwr Tân Ar Alwad yn cyflawni'r un rôl â'r Ymladdwr Tân Llawn Amser ac yn darparu gwasanaeth rheng flaen.  Mae gan yr unigolion sy'n gwasanaethu fel Ymladdwyr Tân AA amrywiaeth o gefndiroedd sy'n cynnwys adeiladwyr, ffermwyr, gweinyddwyr a rhieni sy'n aros gartref.


Ar hyn o bryd, mae prinder pobl a fydd yn ymateb ar ein rhan ar 'sail ar alwad’, yn enwedig mewn trefi bach a chymunedau gwledig lle mae llai o bobl yn byw ac yn gweithio o fewn yr ardal. Mae'r AA yn rhan bwysig o'r gymuned leol a gwasanaethau lleol.  Rhaid i Ymladdwyr Tân AA fyw neu weithio'n agos at Orsaf Dân Ar Alwad a bod yn gallu cyrraedd yr Orsaf o fewn pum munud i alwad.  Mae rhai cyflogwyr yn hyblyg ac yn caniatáu Ymladdwyr Tân AA i adael gwaith i fynychu digwyddiadau a hyfforddiant (gellir canfod mwy o wybodaeth ynghylch buddion i sefydliadau wrth gyflogi Ymladdwr Tân AA wrth ddefnyddio'r tabiau ar ochr chwith y dudalen).  Hefyd, mae croeso i unigolion hunan gyflogedig sy'n gweithio yn yr ardal leol ymgeisio i ddod yn Ymladdwr Tân AA.

Ar hyn o bryd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n brin o bobl i gyflawni rolau Ymladdwyr Tân Ar Alwad, yn enwedig yn ystod oriau'r dydd ganol wythnos. Gellir disgwyl galwad i'r Orsaf dwy neu dair gwaith yr wythnos, ond ni fydd angen i unigolion fynychu bob galwad o reidrwydd (yn dibynnu ar nifer yr Ymladdwyr Tân fydd ar ddyletswydd).

Caiff Ymladdwyr Tân Ar Alwad eu recriwtio a'u dethol yn yr un ffordd â'r Ymladdwyr Tân SDdG, yn dilyn y Broses Ddethol Genedlaethol i Ymladdwyr Tân.  Mae mwy o wybodaeth ynghylch y AA a'r broses ddethol o fewn y Pecyn Gwybodaeth Ar Alwad’.

 

Telerau ac Amodau’r Gwasanaeth – Ymladdwyr Tân Rhan Amser

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Gwybodaeth Berthnasol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 15/11/2017
SWFRS