Rôl yr Ymladdwr Tân Llawn Amser 

Mae rôl y Gwasanaeth Tân wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae rôl yr Ymladdwr Tân o fewn y gymuned wedi addasu i adlewyrchu’r gofynion newydd y mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub modern yn eu hwynebu.

Mae’r Ymladdwr Tân modern yn cyflawni’r rôl draddodiadol o ddelio â thanau ym mhob math o safleoedd a hefyd ymateb i amrywiaeth o Alwadau Gwasanaeth Arbennig sy’n cynnwys digwyddiadau fel pobl wedi’u dal mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, llifogydd a thrychinebau naturiol eraill. Fodd bynnag, mae’r Ymladdwr Tân modern yn gallu symud o’r rôl adweithiol hon i rôl fwy ataliol sy’n cynnwys addysgu ein cymunedau ynghylch diogelwch tân a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae angen i Ymladdwyr Tân â cyfathrebu gyda phob grŵp o fewn y gymuned yn enwedig y grwpiau hynny sydd ‘mewn peryg', yr henoed a phlant ysgol. Gwnânt hyn drwy gyflwyniadau, sgyrsiau ac arddangosiadau mewn ysgolion grwpiau cymunedol. Mae Ymladdwyr Tân hefyd yn ymweld â phobl yn eu cartrefi i siarad am sut y gallant gynllunio i osgoi tân a'i oroesi os bydd tân. Mewn nifer o achosion, bydd hyn yn cynnwys cyflawn ‘Archwiliad Diogelwch Tân yn y Cartref’ a gosod larymau mwg i sicrhau eu diogelwch.

Mae ein cymdeithas hefyd yn newid ac yn dod yn fwy diwylliannol amrywiol. Mae’n bwysig fod y Gwasanaeth Tân yn deall ac yn cynrychioli’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Mae angen i’r tîm Ymladd tân modern gynrychioli pob agwedd o’r gymdeithas ac felly mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.

Telerau ac Amodau Gwasanaeth - Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Os oes gennych ddiddordeb yn rôl yr Ymladdwr Tân Cyflawn, fe'ch cynghorir taw'r cyfle nesaf i gystadlu bydd yn 2017, yn dibynnu ar anghenion busnes yr adeg hynny.

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

           Gwybodaeth Berthnasol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 04/11/2016
SWFRS