diversity and careers web banner

Amrywiaeth a Gyrfaoedd o fewn GTADC 

Croeso i dudalennau recriwtio Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, lle gallwch gael gwybodaeth yn ymwneud â swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu ar hyn o bryd. Mae yma hefyd amrywiaeth o lyfrynnau canllaw i’ch cynorthwyo drwy’r broses recriwtio.

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (“Y Gwasanaeth”), rydym yn adnabod mai'n gweithwyr yw'n ased fwyaf gwerthfawr ac er gwaethaf rolau, o staff Gweithredol a Rheoli Tân i staff Corfforaethol ac Asiantaeth, gwyddwn fod ein holl weithwyr yn gwneud cyfraniad anferth yn ddyddiol wrth ein tywys ni'n agosach at ddiogelu cymunedau De Cymru.

Yn ychwanegol at gydnabod pwysigrwydd y swyddogaethau amrywiol ar draws ein sefydliad, credwn yn gryf yng ngwerth meddu ar weithlu amrywiol a chynhwysfawr. Cydnabyddwn fod pawb yn wahanol a hoffwn ddathlu'r gwahaniaethau hyn wrth sicrhau fod gan bob un ymgeisydd yn y dyfodol y wybodaeth sydd angen arnynt i'w cefnogi wrth ystyried ein Gwasanaeth yn eu gyrfaoedd i'r dyfodol. 

Fel y cyfryw, cyflwynir y tudalennau cysylltiedig isod i chi gan gymysgedd amrywiol o weithwyr cyfredol â'u cydweithwyr i'r dyfodol mewn golwg. Datblygwyd hwy i arddangos amrywiol yrfaoedd o fewn y Gwasanaeth, i gynnig naratif personol ynghylch profiadau ein gweithwyr a darparu cyngor a gwybodaeth sy'n benodol i'r cymunedau amrywiol ac egnïol ar draws ein rhanbarth.

 

 

 

Merched o fewn y Gwasanaeth

 

   Cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig o fewn y Gwasanaeth

 Cymunedau LHD o fewn y Gwasanaeth

 

 

 

 

Dynion o fewn y Gwasanaeth

 

Siaradwyr Cymraeg o fewn y Gwasanaeth

 

Noder: Mae'r wefan hon yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.  Fel gwasanaeth, rydym yn ceisio datblygu gwefan sy'n cynrychioli ein holl gymunedau, felly cadwch i wirio, gan y gobeithiwn y bydd gennym rywbeth i bawb cyn bo hir. Yn y cyfamser, os fydd angen cyngor pellach ar “Amrywiaeth a gweithio o fewn ein Gwasanaeth” arnoch, cysylltwch â ‘Gyda'n Gilydd@decymru-tan.gov.uk’.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS