Penodiadau System Dyletswydd Llawn Amser 

Telerau ac Amodau

Cyflog
Gwnaed cynigion penodi o fewn band cyflog cymeradwy pob rôl. Cewch eich penodi ar raddfa ddatblygu o ran tâl ac, yn dilyn cynnydd boddhaol, cewch dderbyn graddfa dâl gymwys. Telir cyflogau yn fisol drwy law Trosglwyddiad Credyd Uniongyrchol i'ch Banc ar y 15fed o'r mis.

Mae Graddfeydd Cyflog yn amrywio o £22,237 to £29,638.
 
Oriau Gwaith
Wythnos waith lawn yw 42 awr yr wythnos, i'w weithio'n unol â'r patrwm shifft perthnasol.

Cyfnod prawf
Mae gweithwyr newydd yn destun cyflawni cyfnod prawf chwe mis o hyd  yn foddhaol. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd disgwyl i chi sefydlu eich addasrwydd ar gyfer y swydd.

Gwyliau
Mae’r hawl gwyliau blynyddol fel a ganlyn:

Graddfa A 25 diwrnod
Graddfa B 5 diwrnod

Yn ychwanegol i wyliau blynyddol mae gan staff Llawn Amser hawl i wyth diwrnod o wyliau statudol bob blwyddyn. Cyfrifir hawliau gwyliau i weithwyr rhan amser ar sail pro rata.

Pensiwn
Derbynnir pob gweithiwr newydd yn awtomatig i Gynllun Pensiwn yr Ymladdwyr Tân (Newydd) sy'n darparu buddion afiechyd ac ymddeol. Gall gweithwyr optio allan o'r cynllun a rhoddir manylion llawn ar adeg eich penodi.

Aelodaeth Undeb Llafur
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n cefnogi'r system o gydfargeinio, yn credu mewn egwyddor o ddatrys problemau cysylltiadau diwydiannol drwy drafodaeth a chytundeb, ac yn adnabod hawliau unigolion i berthyn i undebau llafur priodol.
 
Parcio Ceir
Mae parcio ar gael ym mhob safle Gwasanaeth Tân ac Achub.

Lluniaeth
Mae cyfleuster ffreutur ar gael yn adeilad ein Pencadlys.

Gwisg
Cyflwynir Gwisg a Gwisg Gwarchod Bersonol priodol a chymeradwy i bob gweithiwr er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau.

Cyfleusterau Campfa
Mae gennym gyfleusterau campfa am ddim ar y safle ym mwyafrif y lleoliadau.

 

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS